نقش توانمندسازی ساختاری در رابطه بین سرمایه روانشناختی و رفتار نوآورانه (مورد مطالعه: اداره کل آموزش‌وپرورش استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.22098/ael.2022.1616

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایه روانشناختی در رفتار نوآورانه از طریق توانمندسازی ساختاری است. روش این پژوهش کمی می‌باشد؛ به‌لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری شامل 280 نفر از کارکنان اداره کل آموزش‌و پرورش استان مازندران می‌باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین شد و 162 نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز و آولیو (2007)، رفتار نوآورانه جانسن (2000) و توانمندسازی ساختاری کردنائیج و بخشی‌زاده (1394) استفاده شد. جهت تعیین روایی پرسشنامه‌‌ها، از آزمون‌های روایی همگرا و واگرا استفاده شد و برای سنجش پایایی، از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفتند که به ترتیب 824/0، 851/0 و 902/0 به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌های به دست آمده نیز از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار آماری Smart PLS3 به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده نشان داد سرمایه روانشناختی بر رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تأثیر نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در رابطه میان سرمایه روانشناختی و رفتار نوآورانه کارکنان مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Structural Empowerment in the Relationship between Psychological Capital and Innovative Behavior (Case Study: General Department of Education of Mazandaran Province)

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassan Morshedi Tonekaboni
Department of Management, Faculty of Humanities, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the role of psychological capital in innovative behavior through structural empowerment. The method of this research is quantitative; It is practical in terms of purpose and descriptive-correlational in nature. The statistical population includes 280 employees of the General Department of Education of Mazandaran Province. The sample size was determined using Krejcie and Morgan table and 162 people were selected as a statistical sample by random sampling. To collect the research data, three standard questionnaires of psychological capital, Lutans and Olivier (2007), Johnson''s innovative behavior (2000) and structural empowerment of Kordnaij and Bakhshizadeh (2015) were used. To determine the validity of the questionnaires, convergent and divergent validity tests were used and to assess the reliability, they were confirmed by Cronbach''s alpha method, which were 0.824, 0.851 and 0.902, respectively. . Structural equation modeling and Smart PLS3 statistical software were used to analyze the obtained data. Analysis of the collected data showed that psychological capital has a positive and significant effect on employees'' innovative behavior. The mediating role of structural empowerment in the relationship between psychological capital and innovative behavior of employees was also confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Capital
  • Innovative Behavior
  • Innovation
  • Structural Empowerment