بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر اثربخشی سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک دانشگاه تبریز

10.22098/ael.2022.1617

چکیده

چکیده
یکی از مهم‌ترین عواملی که بقاء کسب‌وکارها را در محیط‌های پویا و متغیر امروزی تضمین می‌کند وجود راهبرانی بصیر، راهبردی یـا بـه عبـارت روشـن‌تـر، رهبـران استراتژیک است که با الهام ویژگی‌های شخصیتی و ممتاز خود به توسعه و توانمندسازی افراد سازمان پرداخته و منبع اساسی در تحقق اثربخشی سازمانی در صنایع مختلف می‌باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رفتارهای رهبری استراتژیک بر اثربخشی سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی انجام گرفته است. روش انجام تحقیق حاضر بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی بوده و از نظر ماهیت از نوع توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی است که در زمان جمع‌آوری داده‌های تحقیق تعداد آنها بالغ بر 4551 شرکت می‌باشد. روش نمونه‌گیری استفاده شده در این پژوهش، روش نمونه‌گیری تصادفی طبقاتی است و نمونه مورد بررسی در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران، 354 شرکت به دست آمده که تعداد 354 پرسشنامه به صورت الکترونیکی میان این شرکت‌ها توزیع شده است و تعداد 175 پرسشنامه جهت تجزیه‌وتحلیل، جمع‌آوری شده است. روش جمع‌آوری داده‌ها بر اساس دو پرسشنامه سبک‌های رهبری MLQ (1995) و اثربخشی سازمانی پارسونز (1969) انجام گرفته است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش نیز از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS در دو بخش مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری انجام پذیرفت. یافته‌های تحقیق حاضر نشان می-دهد که تأثیر رفتارهای رهبری نفوذ آرمانی و انگیزش الهامی بر اثربخشی سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی مثبت و معنی‌دار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Strategic Leadership on Organizational Effectiveness in Iranian Knowledge-Based Companies

نویسنده [English]

  • naser shirini
Graduated with a master's degree in strategic management from the University of Tabriz
چکیده [English]

Abstract
One of the most important factors that ensure the survival of businesses in today's dynamic and changing environments is the existence of insightful, strategic or, in other words, strategic leaders who are inspired by their unique personality traits to develop and empower people in the organization. And are an essential source in achieving organizational effectiveness in various industries. Accordingly, the present study aimed to investigate the impact of strategic leadership behaviors on organizational effectiveness in Iranian knowledge-based companies. The method of the present research is applied based on the purpose of the research and is descriptive-survey in nature. The statistical population of this research is Iranian knowledge-based companies, which at the time of collecting research data, their number is 4551 companies. The sampling method used in this study is stratified random sampling method and the sample studied in this study using Cochran's formula, 354 companies were obtained, of which 354 questionnaires were distributed electronically among these companies and 175 A questionnaire was collected for analysis. Data collection method was based on two questionnaires of MLQ leadership styles (1995) and Parsons organizational effectiveness (1969). The analysis of research data was done by structural equation modeling and using Smart PLS software in two parts: measurement model and structural model. The findings of the present study show that the effect of leadership behaviors of ideal influence and inspirational motivation on organizational effectiveness in Iranian knowledge-based companies is positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Leadership
  • Ideal Influence
  • Inspirational Motivation
  • Organizational Effectiveness