تاثیر بازیهای گروهی بر سازش یافتگی اجتماعی، احساس تنهایی و مهار خشم کودکان 11 - 12 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

10.22098/ael.2022.1618

چکیده

یکی از بارزترین روشهای تغییر رفتار، بازی درمانی گروهی است. با توجه به اینکه از یک طرف شیوع رفتار های پرخاشگرانه و از طرف دیگر بروز رفتار های گوشه گیرانه و احساس تنهایی موجب ایجاد اختلالات رفتاری در کودکان می گردد. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان اثر بخشی بازیهای گروهی بر سازش یافتگی اجتماعی، کنترل خشم و احساس تنهایی انجام گردیده است. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون – پس آزمون بوده، و نمونه آماری مورد مطالعه تعداد40 نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی با میانگین سنی 11- 12 سال در نیمه اول سال تحصیلی 1398-1399 شهرکـرمانشاه بوده که بر اساس روش "نمونه گیری در دسترس" انتخاب و به تصادف به گروههای آزمایش(20 نفر) و گواه(20 نفر) جایدهی شدند. ابزار بکار رفته در پژوهش شامل پرسشنامه های سازش یافتگی Khanchi (1998) ، مهار خشم Novako (1986) و احساس تنهایی Usher and Wheeler (1985) بوده ، ارزیابی و پیش آزمون در هر دو گروه آزمایش و گواه انجام گردید و مضافاً گروه گواه طی 8 جلسه 45 دقیقه ای (متناسب با استاندارد زمان مشاوره) تحت ارزیابی بازی های گروهی با سایر نفرات رده سنی خود قرار گرفته اند.
نتایج حاصل از تحلیل واریانس مؤید این می باشد که بازی های گروهی به ترتیب موجب افزایش 35 درصدی سازش یافتگی اجتماعی و کاهش 38 درصدی احساس تنهایی می گردد ولی در نمرات کنترل خشم تفاوت معنی داری مشهود نمی باشد، بعبارتی بازی های گروهی تاثیری بر مهار خشم کودکان ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Group Play Therapy on Social Adjustment, Control of Anger and Loneliness of Children Between 11 - 12

نویسنده [English]

  • Mahnaz Kaboodi
Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhagyan Teacher Education University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most effective ways to change the behavior is group play therapy. According to the prevalence of aggressive behaviors and the effects of aggression, the isolated behavior and loneliness on behavioral disorders in children and based on the numerous referrals of parents to counseling centers,, the purpose of this study was to clarify the efficiency of group games on social adjustment, anger control and loneliness. This semi-quasi-experimental research study was conducted based on pre-test-posttest design and 40 male elementary school students with an average age of 11 - 12 years in the first half of the academic year 2019-2020 in Kermanshah were selected based on "available sampling" method and were randomly divided to the) experimental (20 people) and control (20 people groups. The applied instruments in this study were Khanchi's Adjustment Questionnaire)1998(, Novako's Anger Control Questionnaire (1986) and Usher and Wheeler's Loneliness Feeling Scale (1985). However, the variables in both groups were evaluated through pretest, just the experimental group attended in eight 45-minute sessions of group playing therapy. According to the results obtained from covariance, a significant difference between the experimental and control groups in terms of loneliness and adjustment was recognized at the post-test stage. Based on the findings of this study, in fact, group playing therapy increased social adjustment about 35% and decreased loneliness about 38% in male children with ages 11-12 while no changes observed in aggression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group Play Therapy
  • Social Adjustment
  • Control of Anger
  • Loneliness