واکاوی مدل ارتقای خرد پداگوژیکی در نظام آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزش عالی،دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پذیرش تفکر پیچیده و خلاق برای نشان دادن دانش از چند منظر در پرورش خرد در نظام آموزش عالی موثر است که زمینه ی ارتقای خرد پداگوژیکی را فراهم می آورد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی مدل ارتقای خرد پداگوژیکی در نظام آموزش عالی انجام گرفته است. مطالعه ی پیش رو با بهره گیری از رویکرد کیفی و اتکا بر راهبرد نظریه ی داده بنیاد استراوس و کوربین(2007) و بکارگیری اسلوب کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم افزار Maxqda برای تجزیه و تحلیل داده ها، به تدوین و ترسیم مدل ارتقای خرد پداگوژیکی در نظام آموزش عالی ایران پرداخته است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با 1۶ نفر از سیاستگذاران و مدیران فعلی و اسبق آموزش عالی دارای تجارب زیسته ی مرتبط و بهره جویی از شیوه ی نمونه گیری هدفمند نظری و گلوله برفی(زنجیره ای) تا دستیابی به نقطه ی اشباع نظری گردآوری گردیده است. یافته های پژوهش به تدوین مدل ارتقای خرد پداگوژیکی در نظام آموزش عالی ایران بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد شامل 6 مقوله، ۳۸ مفهوم و ۱۸۰ کد منجر گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis a Model for Promoting Pedagogical Wisdom in Iranian Higher Education

نویسندگان [English]

  • farshid khanjanian 1
  • nadergholi ghourchian 2
  • kamran mohammadkhani 3
  • parivash jafaari 4
1 Phd Student, Department of Higher Education Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Higher Education Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate professor, Department of Higher Education Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate professor, Department of Higher Education Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Acceptance of complex and creative thinking to demonstrate knowledge from several perspectives is effective in cultivating wisdom in higher education, which provides the basis for the promotion of pedagogical wisdom. The present study aimed to design a model for Promoting Pedagogical Wisdom in Higher Education. The research method is qualitative and based on Grounded Theory. Semi-structured interviews were used to collect data and data analysis was performed by Strauss and Corbin method(2007) and paradigm model. Sampling was done in a theoretical way using targeted (judgmental) and snowball (chain) techniques, based on which 1۶ interviews were conducted with experts in the field of educational management and current and former directors of higher education. The results of analyzing the data obtained from the interviews during the open, axial and selective coding process and using Maxqda software to create a model for Promoting Pedagogical Wisdom in Higher Education based on the Grounded Theory of the foundation including 6 main dimensions, ۳۸ sub-dimensions and ۱۸۰ conceptual characteristics led.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedagogical Wisdom
  • Pedagogy
  • Higher Education
  • Wisdom