تبیین کیفی علل موفقیت دانش آموزان رتبه های برتر کشوری در جشنواره جوان خوارزمی: مدخلی برای ورود به فعالیت های کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی گروه تاریخ و جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 رییس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

چکیده

موضوع این پژوهش تحلیل کیفی عوامل موثر بر موفقیت دانش آموزان در جشنواره جوان خوارزمی است. در تبیین این موضوع سعی شد یک چارچوب نظری حداقلی تنظیم شود که مجموع عوامل سطوح خرد، میانی و کلان را در بر ‌

می‌گیرد. روش این مطالعه کیفی بوده و از مدلسازی ساختاری- تفسیری استفاده شد. این مطالعه در سال ۱۴۰۰ انجام شد. با توجه به موفقیت استان یزد در جشنواره جوان خوارزمی، این استان بر اساس روش نمونه‌گیری نظری هدفمند به عنوان مورد، برای مطالعه انتخاب شد. در این پروژه از ۱۰ کارشناس آموزش و پرورش استان یزد که متولی برنامه جشنواره جوان خوارزمی بوده و در امر آماده سازی دانش آموزان فعالیت داشتند، مصاحبه به عمل آمد. نتایج این پژوهش مبین آن است که موفقیت در جشنواره جوان خوارزمی بیشتر از عوامل جذب پرسنل کاردان، مسئولیت پذیری پرسنل، بهره گیری از مشاوران متخصص، تأمین اساتید راهنما و مشاور، پشتیبانی تخصصی و تلاش و پشتکار دانش‌آموز متأثر بوده و از نظر کارشناسان این عوامل نسبت به سایر عوامل، نقش بنیادینی در موفقیت دانش‌آموزان در جشنواره جوان خوارزمی دارند. البته نباید از نقش عامل اجرای طرح استعداد یابی غافل شد که به مثابه عناصر مولد و زیربنایی عمل می‌کنند. همچنین عوامل اطلاع رسانی مکفی، شناسایی و جذب حامی مالی، حمایت و پشتیبانی مدرسه، خانواده و سازمان‌های دولتی. لذا در این رابطه مجموع عواملی در سطوح مختلف نقش دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative explanation of the reasons for the success of the top ranked students in the Kharazmi Youth Festival :An entrance to enter into entrepreneurial activities

نویسندگان [English]

  • Rasoul Abbasi Taghidizaj 1
  • ramin azhdari dilmaghani 2
1 Assistant prof department of history and sociology, faculty of social science, university of mohaghegh ardabili,Ardabil, iran
2 Head of Research Group of Ardabil Education Department of Ardabil Province
چکیده [English]

The subject of this study is the qualitative analysis of the factors affecting the success of students in the Kharazmi Young Festival. In explaining this issue, an attempt was made to set a minimal theoretical framework that includes all the factors of micro, messo and macro levels.The method of this study was qualitative and structural-interpretive modeling was used. This study was conducted in 1400. Due to the success of Yazd province in the Kharazmi Young Festival, this province was selected as a case study based on purposive theoretical sampling method. In this project, 10 education experts from Yazd province, who were in charge of the Kharazmi Youth Festival program and were active in preparing students, were interviewed.. The results of this study show that the success of the Kharazmi Young Festival is more affected by the factors of attracting skilled staff, staff responsibility, using expert consultants, providing mentors and advisors, professional support and student effort and perseverance. Of course, the role of implementing the talent search plan should not be overlooked, which acts as productive and infrastructural elements. Also adequate information factors, identification and attraction of sponsors, support of schools, families and government organizations. Therefore, in this regard, a set of factors play a role at different levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kharazmi Young Festival
  • Success
  • Entrepreneurship
  • Qualitative Method
  • Structural-Interpretive Modeling