تحلیل وضعیت موجود همکاری‌های علمی بین المللی در دانشگاه های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران- ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت موجود همکاری‌های علمی بین المللی در دانشگاه‌های دولتی با رویکرد کیفی از نوع تحلیل اسنادی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش، دانشگاه‌های دولتی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، گزارش ارزیابی سال‌های 1394، 1395، 1397 و 1398 مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی از فعالیت‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌های دولتی، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فنّاوری و همچنین نتایج و گزارش‌های نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی، تایمز، شانگهای و نظام رتبه‌بندی QS بوده است. که از این گزارش‌ها نیز نتایج حضور دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی 2020 تایمز، 2019 شانگهای و 2020 نظام رتبه‌بندی QS به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. ابزار جمع آوری اطلاعات و داده‌های پژوهش فیش، چک لیست‌ها و اسناد و مدارک موجود بود. برای تفسیر و تحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل توصیفی بهره گرفته شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در هیچکدام از شاخص‌های مورد بررسی وضعیت موجود همکاری‌های علمی بین المللی در دانشگاه‌های دولتی کشور مطلوب نبوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the current situation of international scientific cooperation in Iranian public universities

نویسندگان [English]

  • shahram mehravar giglou 1
  • Ali Khursandi Taskoh 2
1 atu
2 Assistant Professor, Department of Management and Educational Planning, Allameh Tabatabai University, Tehran, Ir
چکیده [English]

The aim of this study was to analyze the current situation of international scientific cooperation in public universities with a qualitative approach of documentary analysis. The study population was public universities approved by the Ministry of Science, Research and Technology. Using purposive sampling method, evaluation report of 1394, 1395, 1397 and 1398 of the Center for International Scientific Studies and Cooperation of international scientific activities of public universities, research centers and parks Science and technology as well as the results and reports of the international rating systems, the Times, Shanghai and the QS rating system. From these reports, the results of the presence of Iranian universities in the 2020 Times rankings, 2019 Shanghai rankings and the 2020 QS ranking system have been selected as research examples. Data collection tools and research data were checklists, checklists and available documents. Descriptive analysis method has been used to interpret and analyze the data. The findings of the research indicate that in none of the studied indicators, the current situation of international scientific cooperation in public universities of the country has been favorable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • International Scientific Cooperation
  • Document Analysis