تحلیل تأثیر رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان و عملکرد شغلی با تأکید بر نقش میانجی مبادله رهبر-عضو (مورد مطالعه:: بانک سپه استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، تحلیل تأثیر رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان و عملکرد شغلی با تأکید بر نقش میانجی مبادله رهبر-عضو می‏باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری کارکنان بانک سپه استان یزد (920نفر) بود. که با فرمول کوکران 271 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ها، پرسش‏نامه‏های استانداری است . نتایج حاصل از آزمون فرضیات، نشان داد که رهبری استبدادی بر مبادله رهبر-عضو تأثیر متوسط، مستقیم و مثبت معنی‌دار و بر خلاقیت کارکنان و عملکرد شغلی تأثیر متوسط، مستقیم و غیرمستقیم، و مثبت معنی‌دار دارد، مبادله رهبر-عضو بر خلاقیت کارکنان تأثیر متوسط، مستقیم و معنی‌دار و بر عملکرد شغلی تأثیر ضعیف، مستقیم و غیرمستقیم و معنی‌دار و همچنین خلاقیت کارکنان بر عملکرد شغلی تأثیر ضعیف، مستقیم و معنی‌دار در نهایت مبادله رهبر-عضو می‏تواند نقش میانجی‏گری را ایفا کند. با وجود مدل طراحی شده می‌توان انتظار داشت که مدیران بانک شاید بتواند در کوتاه-مدت از طریق رهبری استبدادی به افزایش مبادله رهبر-عضو، خلاقیت و عملکرد شغلی کارکنانش بپردازد و حتی قادر هستند تا خلاقیت و عملکرد شغلی را با کمک نقش میانجی مبادله رهبر-عضو بیشتر افزایش دهند، اما اگر در بلندمدت بخواهند با چنین سبک رهبری استبدادی به روند کار بانکی ادامه دهند هرگز نخواهند توانست و ضربه مهلکی را بر پیکره بانک نیز خواهند زد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the effect of authoritarian leadership on employee creativity and job performance with emphasis on the mediating role of leader-member exchange (Case study: Sepah Bank, Yazd Province)

نویسندگان [English]

  • Peyman Akbari 1
  • Marzeye Deghanizade 1
  • Mahdi Akbari 2
1 Assistant Professor of Public Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 M.Sc. in Public Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the effect of authoritarian leadership on employee creativity and job performance with emphasis on the mediating role of leader-member exchange. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature and method. The statistical population 920 employees of Sepah Bank in Yazd province. Using Cochran's formula, 271 people were selected as a sample. The data collection tool is the standard questionnaires. The results , showed that authoritarian leadership has a moderate, direct and positive effect on leader-member exchange and on employee creativity and job performance. Medium, direct and indirect, and positive effect has a significant, leader-member exchange has a moderate, direct and significant effect on employee creativity and has a weak, direct and indirect and significant effect on job performance, as well as employee creativity has a weak effect on job performance. , Direct and meaningful Finally, leader-member exchange can play a mediating role. Despite the designed model, it can be expected that bank managers may be able to increase the leader-member exchange, creativity and job performance of their employees in the short-term through authoritarian leadership, and are even able to mediate creativity and job performance with the help of a mediating role. Increase leader-member exchanges further, but if they want to continue the banking process in the long run with such an authoritarian leadership style, they will never be able to and will deal a fatal blow to the bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authoritarian leadership
  • employee creativity
  • job performance
  • leader-member exchange