فراترکیب نقش رهبری اخلاقی بر آموزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران

2 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران.

چکیده

روز به روز پیچیده ترشدن سازمان ها و بالارفتن معیار کارهای غیر اخلاقی و بی مسئولیتی در محیط کار، توجه روز افزون به رهبری اخلاقی را معطوف ساخته است. لذا هدف از این مطالعه بازبینی نقش رهبری اخلاقی بر آموزش است . این پژوهش از نوع فراترکیب است و نتایج پژوهش های قبلی ، از سال 1382تا سال 1399 درمیان 120 مقاله مستخرج از پایگاه ها و سایت های گوناگون مقالات فارسی (سیویلیکا، ایران داک، مگ ایران، نور مگز، sid و پورتال جامع منابع انسانی ) 25 مقاله و از سال 1990 تا سال 2020 ، در میان 110 مقاله استخراج شده از پایگاه ها وسایت های مختلف مقالات خارجی( گوگل اسکالر و سای_هاب) 19 مقاله انتخاب و در مجموع 44 مقاله مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از میان اصول رهبری اخلاقی به جهت گیری مردمی، انصاف، تسهیم قدرت، هدایت اخلافی، وضوح نقش و صداقت توجه بیشتری شده است . همچنین باتوجه به بررسی های صورت گرفته مشخص شد نقش رهبری اخلاقی بخصوص در سازمان های آموزشی بسیار مهم بوده و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The transcendence of the role of moral leadership in education

نویسندگان [English]

  • sara bandehmoradi 1
  • Zahra Zangouie pourmotlagh 2
1 Educational, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Master of Education and Human Resources Improvement, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The increasing complexity of organizations and the rising standard of unethical work and irresponsibility in the workplace have drawn increasing attention to ethical leadership. Therefore, the purpose of this study is to review the role of moral leadership in education. This research is of meta-combined type and the results of previous researches, from 2003 to 1399 among 120 articles extracted from various databases and sites of Persian articles (Civilica, Iran Doc, Mag Iran, Noor Magaz, sid and comprehensive portal of human resources) 25 From 1990 to 2020, 19 articles were selected from 110 articles extracted from the databases of various foreign article websites (Google Scholar and Sai_Hub) and a total of 44 articles were evaluated and analyzed. The results showed that among the principles of moral leadership, more attention has been paid to popular orientation, fairness, power sharing, ethical guidance, role clarity and honesty. Also, according to the studies, it was found that the role of ethical leadership, especially in educational organizations, is very important and should be given more attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leader
  • moral leadership
  • education
  • educational organizations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401
  • تاریخ دریافت: 28 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 11 تیر 1401