مدل علّی تعالی سازمانی بر اساس مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با نقش واسطه‌ای اشتیاق شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور کرمانشاه

2 دانشگاه پیام نور سنندج

10.22098/ael.2022.1693

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان برازش مدل مفهومی تعالی سازمانی بر اساس مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با نقش میانجی‌گری اشتیاق شغلی با مدل تجربی در دبیران دوره اول و دوم متوسطه شهرستان ایوان غرب، انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران دوره اول و دوم متوسطه شهرستان ایوان غرب به تعداد 250 نفر در سال تحصیلی 1401-1400 بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 148 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده برای گردآوری داده‌ها، پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ (1950)؛ پرسشنامه اشتیاق شغلی سالوناوا و شوفلی (2001)؛ پرسشنامه مدیریت دانش صالحی (1391) و پرسشنامه نوآوری سازمانی چوپانی (1390) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار SmartPLS؛ استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بود که تمامی فرضیه‌های مطرح شده در پژوهش تایید شد. مدیریت دانش (002/0=P، 002/0=B)، نوآوری سازمانی (021/0=P، 019/0=B) و اشتیاق شغلی (001/0=P، 007/0=B) بر تعالی سازمانی تأثیر مستقیم و معنی‌دار دارند. همچنین مدیریت دانش (001/0=P، 001/0=B) و نوآوری سازمانی (018/0=P، 015/0=B) بر اشتیاق شغلی تأثیر مستقیم و معنی‌دار دارند. علاوه بر این اثر غیرمستقیم مدیریت دانش (008/0=P، 008/0=B) و نوآوری سازمانی (045/0=P، 002/0=B) از طریق اشتیاق شغلی بر تعالی سازمانی معنی-دار بود. به طور خلاصه نتیجه می‌شود مدل علی تعالی سازمانی براساس مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با نقش میانجی اشتیاق شغلی با مدل تجربی برازش دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Causal model of organizational excellence based on knowledge management and organizational innovation with the mediating role of job motivation

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Kamari 1
  • farhad shariati 2
  • anwar shahmohammadi 2
1 دانشگاه پیام نور کرمانشاه
2 payameh noor uni
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the fit of the conceptual model of organizational excellence based on knowledge management and organizational innovation with the role of mediating job motivation with the experimental model in first and second grade high school teachers in Ivan Gharb. The present study was a descriptive- correlation. The statistical population of this study included all teachers of the first and second year of high school in Ivan Gharb city, 250 people in the academic year 2021-2022, and 148 people were selected as a sample by simple random sampling method. Tools used for data collection, Deming Organizational Excellence Questionnaire (1950); Salonova and Shuffley Job Achievement Questionnaire (2001); Salehi Knowledge Management Questionnaire (2012) and Pastoral Organizational Innovation Questionnaire (2011). To analyze the data collected inferential statistics tests including confirmatory factor analysis and structural equation modeling with partial least squares approach using SmartPLS software; was used. The results showed that all hypotheses in the study were confirmed. Knowledge management (P = 0.002, B = 0.002), organizational innovation (P = 0.021, B = 0.019) and job enthusiasm (P = 0.001, B = 0.007) on organizational excellence they have a direct and significant effect. In summary, the organizational excellence model based on knowledge management and organizational innovation fits the role of job motivation with the experimental model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Excellence
  • Knowledge Management
  • Organizational Innovation
  • Job Motivation