شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای سبک رهبری متواضعانه مدیران مدارس با رویکرد دلفی فازی؛ یک پژوهش ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

10.22098/ael.2022.11116.1117

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای سبک رهبری متواضعانه مدیران مدارس متوسطه شهرستان خرم آباد با استفاده از روش دلفی فازی صورت پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کمی و کیفی در پارادایم استقرایی است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، اکتشافی متوالی است. جامعه آماری پژوهش مدارس متوسطه شهرستان خرم آباد می باشند که 25 نفر از مدیران آنها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد . در بخش کمی برای گرد آوری داده‌ها از پرسشنامه دلفی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد و با استفاده از روش دلفی فازی اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای سبک رهبری متواضعانه انجام گرفت و مهم ترین عوامل و پیامدهای آن مشخص گردید. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که از میان پیشایندهای رهبری متواضعانه، رها کردن منیت، پذیرش اشتباهات، قدردانی و تشکر از دیگران، خلوص و انتقاد پذیر بودن مهم ترین عوامل هستند. همچنین از میان پسایندهای رهبری متواضعانه، بهبود کیفیت تدریس معلمان، بهبود اثربخشی و کارایی، افزایش خلاقیت و نوآوری، ارتقاء مشارکت پذیری و مشارکت جویی و معلمان پرشور و با انگیزه نیز مهم ترین پیامدهای این سبک رهبری در مدارس متوسطه شهرستان خرم آباد می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the antecedents and consequences of a Humble leadership style of high school principals in Khorramabad

نویسندگان [English]

  • Mohsen Aref Nezhad 1
  • Ali Shariat Nezhad 1
  • Fariborz Fathi Chegeni 2
  • Mahdieh Sepahvand 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, University of Lorestan, Khorramabad, Iran.
2 PhD in Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 PhD student in Educational Psychology, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran Ahvaz University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to identify and prioritize the antecedents and consequences of humble leadership style of high school principals in Khorramabad city using fuzzy Delphi method. This research is a type of research mixed with a quantitative and qualitative approach in the inductive paradigm, which is applied in terms of purpose and exploratory in terms of nature and method. The statistical population of the study is high schools in Khorramabad city, 25 of which have been selected based on the principle of theoretical adequacy and using purposive sampling method. In the qualitative part, a semi-structured interview was used to collect information, the validity and reliability of which were confirmed using CVR coefficient and Kappa-Cohen test, and the data obtained from the interview were analyzed using Atlas.ti software and coding method. And the antecedents and consequences of the modest leadership style were identified. In the quantitative part, a pairwise comparison questionnaire was used to collect information, the validity and reliability of which were confirmed by content validity and retesting and the most important factors and consequences were identified. The results show that among the antecedents of humble leadership, abandoning selfishness, accepting mistakes, appreciating and thanking others, sincerity and being critical are the most important factors, Increasing creativity and innovation, promoting participation and seeking participation and passionate and motivated teachers are also the most important consequences of this leadership style in high schools in Khorramabad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Humility
  • Humble Leadership
  • Delphi Fuzzy