تحلیل رابطه بین رهبری اصیل و سایش اجتماعی با تاکید بر نقش میانجی وفاداری سازمانی (مورد مطالعه: معلمان دوره متوسطه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، بیرجند

2 دانشیار مدیریت آموزشی ، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 گروه علوم تربیتی .دانشگاه بیرجند. ایران. بیرجند

10.22098/ael.2022.11225.1124

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری اصیل و سایش اجتماعی با نقش میانجی وفاداری سازمانی در بین معلمان دوره دوم متوسطه (دختران و پسران) شهر بیرجند انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی -همبستگی و مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی معلمان دوره دوم متوسطه آموزش‌وپرورش شهر بیرجند در سال تحصیلی 1399-1400 به تعداد 530 نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 223 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای (برحسب جنسیت معلمان) انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های رهبری اصیل والومبوا و همکاران (۲۰۰۸)، سایش اجتماعی دافی و همکاران (۲۰۰۲) و وفاداری سازمانی ولز و همکاران (2011) بود. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار spss و Smart PLS انجام گرفت. برای آزمودن فرضیه‌ها از آماره ضریب همبستگی پیرسون و از معادلات ساختاری برای آزمون مدل استفاده شد. یافته ها نشان داد اثر رهبری اصیل بر وفاداری سازمانی مثبت ومعنادار(562/0r=)، اثر رهبری اصیل بر سایش اجتماعی منفی و معنادار(329/0r=-)، اثر وفاداری سازمانی بر سایش اجتماعی منفی ومعنادار(370/0r=-) بود، همچنین یافته‌ها نشان داد که رهبری اصیل بر سایش اجتماعی معلمان دوره دوم متوسطه آموزش‌وپرورش شهر بیرجند از طریق وفاداری سازمانی اثر معناداری دارد (01/0>p) و همچنین مدل پژوهش از برازش برخوردار بود. از یافته‌های این پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که از آنجا که رهبری اصیل در کاهش رفتارهای سایشی اجتماعی و بهبود وفاداری سازمانی موثر است، لازم است از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، زمینه و بستر مناسب برای افزایش و ارتقای مهارتهای رهبری اصیل فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the relationship between authentic leadership and social attrition with an emphasis on the mediating role of organizational loyalty (case study: secondary school teachers)

نویسندگان [English]

  • fateme taherpour 1
  • hadi pourshafei 2
  • vahid tahebifar 3
1 education science, university of birjand.
2 department of education scinece. university of birjand
3 department of education science. university of birjand
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between authentic leadership and social wear with the mediating role of organizational loyalty among secondary school teachers (girls and boys) in Birjand city. The current research was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of method and based on structural equations. The statistical population included all the secondary school teachers of Birjand city in the academic year of 2014-2016, 530 of whom were selected based on the Karjesi and Morgan table, 223 of whom were selected by stratified random sampling (according to the gender of the teachers). The data collection tools of the research included authentic leadership questionnaires by Walumbwa et al. (2008), social attrition by Duffy et al. (2002), and organizational loyalty by Wells et al. (2011). Data analysis was done with spss and Smart PLS software. Pearson's correlation coefficient was used to test the hypotheses and structural equations were used to test the model. The findings showed the effect of authentic leadership on positive and meaningful organizational loyalty (r=0.562), the effect of authentic leadership on negative and meaningful social wear (r=-0.329), the effect of organizational loyalty on negative and meaningful social wear (r=-0.370) ), also the findings showed that authentic leadership has a significant effect on the social wear of secondary school teachers in Birjand city through organizational loyalty (p<0.01) and the research model was appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Undermining
  • Authentic Leadership
  • Organizational loyalty