طراحی الگوی برنامه توسعه فردی مدیران مدارس دوره ابتدایی با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، تهران، ایران،

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22098/ael.2022.11451.1151

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی برنامه توسعه فردی مدیران مدارس دوره ابتدایی با رویکرد فراترکیب می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با روش کیفی فراترکیب انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مطالعات انجام‌شده در بازه زمانی 2010 تا 2022 می‌باشد، در این راستا مطالعات فراوانی در زمینه موضوع موردنظر ارزیابی و درنهایت 62 مقاله به‌صورت هدفمند انتخاب گردید و با تحلیل محتوای کیفی و رویکرد استقرایی ، درمجموع 104کد 13 زیرمقوله و 4 مقوله کلیدی طی فرآیند جستجو و ترکیب نظام‌مند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت و اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کافمن که برابر با 811/0 بود، تأیید گردید. یافته‌های پژوهش بر مبنای ترکیب الگوها و برنامه‌های توسعه فردی، الگویی جامع برای برنامه توسعه فردی مدیران مدارس ابتدایی پیشنهاد داد که می‌تواند مبنای چگونگی توسعه فردی مدیران مدارس قرار گیرد. مهم‌ترین مقوله‌های کلیدی شناسایی‌شده برنامه توسعه فردی مدیران مدارس ابتدائی، شامل مرور برنامه توسعه فردی، تدارک و تهیه برنامه توسعه فردی، اجرای برنامه توسعه فردی و نتایج برنامه توسعه فردی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Personal Development Program (PDP) primary school principals meta-synthesis approach

نویسندگان [English]

  • morteza badri 1
  • hamid rahimian 2
  • morteza tahri 3
  • abas abaspoor 4
1 Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Management and Planning, Allameh Tabataba'i University
3 Associate Professor, Department of Educational Management and Planning, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Management and Educational Planning, Allameh Tabatabai University, Tehran, Ira
چکیده [English]

The purpose of the current research is to design a model of the personal development plan of elementary school principals with a Meta-synthesis approach. In terms of purpose, the current research is applied and conducted with a qualitative method. The statistical population of the current research is the studies conducted in the period from 2010 to 2022, in this regard, many studies in the field of the subject were evaluated and finally 62 articles were selected purposefully and with qualitative content analysis and inductive approach, a total of 104 codes, 13 subcategories and 4 key categories It was selected and analyzed during the systematic search and combination process, and its validity was confirmed through Kaufman's kappa test, which was equal to 0.811. Based on the combination of personal development models and programs, the research findings proposed a comprehensive model for the personal development program of primary school principals, which can be the basis of how to develop the personal development of school principals. The most important key categories identified in the personal development program of elementary school principals include the review of the personal development plan, the preparation of the personal development plan, the implementation of the personal development plan, and the results of the personal development plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Development
  • Personal Development Program
  • School Principals
  • Primary School