ارائه مدلی برای تسهیل اثربخشی تدریس اعضای هیئت‌علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت آموزش عالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت بحران و مدیریت شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22098/ael.2022.11394.1146

چکیده

یکی از دغدغه‌های اصلی نظام آموزش عالی کشور به ثمر رسیدن رسالت‌های تعلیم و تربیت عملی در خروجی فرآیند سیستم دانشگاه‌ها یعنی دانشجویان است. ازاین‌رو با توجه به مباحث مرتبط با اثربخشی تدریس استادان، هدف از این پژوهش ارائه مدل تسهیل اثربخشی تدریس اعضای هیئت‌علمی و سازوکار اجرایی آن در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بوده است. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و با مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته از 15 نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌ها حاکی از آن بود که 50 مفهوم در منابع علمی مختلف، 126 مفهوم جدید در متن مصاحبه‌ها و نهایتاً 150 مفهوم جدید پس از سازمان‌دهی مفاهیم احصاء شده از مصاحبه‌ها و منابع علمی مورد شناسایی قرار گرفت. مقوله‌ها و راهبردهای اصلی در تسهیل اثربخشی تدریس اعضای هیئت‌علمی در ابعاد توانمندی علمی-پژوهشی استاد، ویژگی‌های حرفه‌ای استاد، مهارت‌های فردی-آموزشی، راهبردهای مربوط به استادان، راهبردهای مربوط به آموزش و راهبردهای مربوط به دانشگاه طبقه‌بندی شدند. کاربست این الگو و آگاهی از مؤلفه‌های آن در بخش‌های مختلف می‌تواند در بهبود کارایی و اثربخشی تدریس ایفای نقش کرده و قادر است تا احتمال توسعه دانشگاه‌های ایران در آینده را افزایش بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Facilitating the Effectiveness of Faculty Members' Teaching

نویسندگان [English]

  • Azam Allahyari 1
  • Hamidreza Arasteh 2
  • Nadergholi Ghorchian 3
  • Hamideh Reshadatjoo 4
1 PhD student in Higher Education Management, Department of Higher Education Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Educational Management Department, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Higher Education Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Crisis Management and Urban Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the main concerns of the country's higher education system is the achievement of practical educational missions in the universities’ system process output, i.e. students. Therefore, the aim of this research was to provide a model to facilitate the teaching effectiveness of faculty members and its implementation mechanism in universities and higher education centers according to the topics related to the lecturers’ teaching effectiveness. This research was conducted in a qualitative method using thematic analysis technique and semi-structured interviews with 15 faculty members of Islamic Azad University, Tehran Research and Science Branch. Data analysis and findings indicated that 50 concepts in different scientific sources, 126 new concepts in the text of the interviews and finally 150 new concepts were identified after organizing the concepts collected from the interviews and scientific sources, it placed. The main strategies and categories in facilitating the teaching effectiveness of faculty members were classified in the aspects of lecturer’s scientific-research capability, professional characteristics of the lecturer, individual-educational skills, strategies related to lecturers, strategies related to teaching, and the ones related to the university. Applying this model and knowledge its components in different sections can play a significant role in improving the teaching efficiency and effectiveness and able to increase the possibility of Iranian universities development in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness of teaching
  • Effective Lecture
  • Faculty Members
  • Teaching strategies