مولفه های الگوی آموزش مجازی نیروی انسانی آموزش و پرورش با رویکرد مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، تربت، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسکن، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.

4 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی

10.22098/ael.2022.11290.1132

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه‌های الگوی آموزش مجازی بر مبنای رویکرد مدیریت دانش است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن مرور سیستماتیک براساس مدل رایت و همکاران(2007) است. جامعه پژوهش، متشکل از 351 مقاله درباره آموزش مجازی نیروی انسانی بر مبنای مدیریت دانش است که بین سال های 2010 تا 2022 میلادی و 1390 تا 1400 شمسی در مجلات علمی معتبر ارائه شده‌اند. نمونه پژوهش شامل32 مقاله است که به صورت هدفمند جمع آوری و براساس پایش موضوعی داده‌ها انتخاب شده‌اند. داده‌های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده‌اند. بر اساس تجزیه و تحلیل داده-ها، مؤلفه‌های الگوی آموزش مجازی نیروی انسانی با رویکرد مدیریت دانش در 5 بُعد و 24عامل طبقه‌بندی شدند. این ابعاد شامل بُعد فردی(مشتمل بر عوامل؛ مهارت‌های ادراکی، سواد رسانه‌ای و دیجیتال کاربران و انگیزش کارمندان)، بُعد الزامات (مشتمل بر عوامل؛ تغییر رویکرد آموزش، شخصی‌سازی فرآیند، مبتنی بر هیوتاگوژی و برنامه‌های درسی محیط کار، الزامات زمینه‌ای، پشتیبانی سازمانی و تعامل‌پذیری)، بُعد مدیریت دانش پداگوژیک (مشتمل بر عوامل؛ تولید دانش پداگوژیک، انتقال و تسهیم دانش، ذخیره‌سازی دانش، کاربرد دانش و اعتباریابی دانش)، سیستم مدیریت (مشتمل بر محورهای سیستم مدیریت یادگیری، سیستم مدیریت محتوا، رابط کاربر مناسب و استاندارد پذیری) و بعد چالش‌ها(مشتمل بر عوامل؛ چالش‌های رفتاری، چالش فرهنگی- اجتماعی، چالش سازمانی، چالش‌های برنامه‌ای و زیرساختی) می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

components of the model of virtual training of human resources of education and training with a knowledge management approach

نویسندگان [English]

  • Abazar Sadeghi 1
  • Ahmad Akbari 2
  • Mehdi Zirak 3
  • Asadullah zangoi 4
1 PhD student in educational management, Islamic Azad University, Torbat Heydarieh branch, Torbat, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Bardskan Branch, Islamic Azad University, Bardskan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Torbet Heydarieh Branch, Islamic Azad University, Torbet Heydarieh, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Torbat Heydarieh Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The aim of the current research is to investigate the components of the virtual education model based on the knowledge management approach. The approach of the present research is qualitative and its method is a systematic review based on the model of Wright et al. (2007). The research community consists of 351 articles about virtual training of human resources based on knowledge management, which were presented in reputable scientific journals between 2010 and 2022 AD and 1390 and 1400 AD. The research sample includes 32 articles that were purposefully collected and selected based on thematic data monitoring. The research data were collected from the qualitative analysis of the studied documents. Based on the data analysis, the components of the virtual human resources training model with the knowledge management approach were classified into 5 dimensions and 24 factors. These dimensions include the individual dimension (including factors; cognitive skills, media and digital literacy of users and employee motivation), the requirement dimension (including factors; changing the approach to education, personalizing the process, based on hyutagogy and programs curriculum of the work environment, contextual requirements, organizational support and interactivity), the dimension of pedagogical knowledge management (including factors; pedagogical knowledge production, knowledge transfer and sharing, knowledge storage, knowledge application and knowledge validation), management system ( including the axes of learning management system, content management system, appropriate user interface and standardization) and challenges dimension (including factors; behavioral challenges, cultural-social challenges, organizational challenges, programmatic and infrastructure challenges) is

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual education
  • human resources
  • knowledge management
  • systematic review