بررسی نقش سیرت نیکوی مدیران در پیش بینی تعهد سازمانی و اخلاق حرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مرند- ایران.

2 دانشجوی دکتری برنامه ریز درسی دانشگاه آزاد مرند، مرند- ایران

10.22098/ael.2022.11875.1193

چکیده

یکی از مهمترین منابع هر سازمانی، نیروی انسانی آن است. عوامل تشکیل دهنده این نیرو، افرادی با احساس هستند که اگر انگیزش کافی داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به کار می‌برند. داشتن اخلاق در کار و تعهد در سازمان در رسیدن به بهره وری بالای سازمانها بسیار مهم است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سیرت نیکوی مدیران با اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی در بین مدیران مدارس ابتدایی در سال 1401-1400 می‌باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. نمونه آماری کلیه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ارومیه بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش پرسشنامه اخلاق حرفه قاسم زاده (1393)، تعهد سازمانی آلن و می یر (1991) و سیرت نیکوی مدیران نصراصفهانی (1391) است. نتایج نشان داد که رابطه سیرت نیکو با اخلاق حرفه ای 648/0 و با تعهد سازمانی به مقدار 532/0 و در سطح 01/0 رابطه مثبتی دارد. اثر مستقیم سیرت نیکوی مدیران بر اخلاق حرفه ای 67/0 می‌باشد، که در سطح 001/0 مثبت و معنی دار است. اثر مستقیم سیرت نیکوی مدیران بر تعهد سازمانی 78/0 می‌باشد، که در سطح 001/0 مثبت و معنی دار است. بنابراین می توان با آزموش های ضمن خدمت، بالا بردن امنیت شغلی مدیران مدارس، توجه به نیازهای آنان، پرداخت منصفانه حقوق و مزایا می‌توان سیرت نیکوی مدیران را بالا برد و در نهایت به تعهد سازمانی و اخلاق کاری در سازمان افزود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of managers' good character in predicting organizational commitment and professional ethics

نویسندگان [English]

  • Hossein Bagaei 1
  • Nasrin Pakdoust 2
1 Assistant Professor, Department of Curriculum Planning, Islamic Azad University, Marand Branch, Marand-Iran.
2 Doctoral student of Curriculum Planner, Marand Azad University, Marand-Iran
چکیده [English]

One of the most important resources of any organization is its human resources. The constituents of this force are people with feelings who, if they have enough motivation, will use their talents and skills in the service of the organization. Having ethics in work and commitment in the organization is very important in achieving high productivity of organizations. The aim of the present study is to investigate the relationship between the good character of principals, professional ethics and organizational commitment among primary school principals in 1400-1401. The descriptive research method is correlation type. The statistical sample was all principals of primary schools in Urmia, who were selected by simple random method. The tools of this research are Qasim Zadeh's professional ethics questionnaire (2013), organizational commitment of Allen and Meier (1991) and the good character of Nasrasafhani managers (2013). The results showed that the relationship between good character and professional ethics is 0.648 and organizational commitment is 0.532 and has a positive relationship at 0.01 level. The direct effect of managers' good character on professional ethics is 0.67, which is positive and significant at the 0.001 level. The direct effect of managers' good character on organizational commitment is 0.78, which is positive and significant at the 0.001 level. Therefore, with in-service exams, increasing the job security of school principals, paying attention to their needs, fair payment of salaries and benefits, it is possible to raise the good character of principals and finally increase organizational commitment and work ethics in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional ethics
  • organizational commitment
  • good character of managers