اعتبارسنجی مدل سنجش مدیریت آموزش های ضمن خدمت کارکنان در دانشگاه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی درسی،واحد مرند،دانشگاه آزاد اسلامی،مرند، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند- ایران.

10.22098/ael.2023.12079.1211

چکیده

اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت، مستلزم داشتن مدل مناسب است. با توجه به نبود الگوی بومی آموزش ضمن خدمت در دانشگاه، همراستا و متناسب با فرهنگ جامعه، هدف اصلی پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی مدل سنجش مدیریت آموزش های ضمن خدمت در بین کارکنان دانشگاه ارومیه است. در این پژوهش، از روش کیفی و نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در ابتدا با خبرگان امر مصاحبه های نیمه ساختاریافته به عمل آمد که تا رسیدن به اشباع نظری (8 نفر) ادامه پیدا کرد. سپس داده های حاصل از مصاحبه ها به روش تحلیل تم و با استفاده از نرم افزار ان ویوو 10 تحلیل شد. برای اعتبارسنجی کیفی و اجماع بین خبرگان در جهت واقعی بودن مؤلفه ها و شاخص های شناسایی شده از فن دلفی فازی استفاده شد. بعد از مرحله دلفی فازی، فهرست ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی شده دراختیار چند نفر از اساتید دانشگاه و دانشجویان دکترا که در حوزه آموزش های ضمن خدمت تخصص داشتند، قرار گرفت که با انجام اصلاحات از صحیح و مناسب بودن معادل و اصطلاحات انتخاب شده برای نام گذاری ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها اطمینان حاصل شد. بر این اساس، مدل نهایی سنجش مدیریت آموزش های ضمن خدمت در دانشگاه طراحی شد که شامل 3 بعد شامل آموزش های فردی، آموزش های جمعی و فعالیت های فوق برنامه ای، 8 مولفه و 53 شاخص بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Validation of the assessment model of management of in-service training of employees in universities

نویسندگان [English]

  • Shahram Ranjdoost 1
  • Ruqiyeh Alizadeh Qaylo 2
1 Curriculum Planning Department, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran.
2 Doctoral student in Curriculum Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand-Iran.
چکیده [English]

Implementation of in-service training programs requires having a suitable model. Due to the lack of a native model of in-service training in the university, in line with and appropriate to the society's culture, the main goal of the research is to design and validate the in-service training management measurement model among Urmia University employees. In this research, qualitative method and targeted and snowball sampling were used. At first, semi-structured interviews were conducted with the experts, which continued until reaching theoretical saturation (8 people). Then, the data obtained from the interviews were analyzed using the theme analysis method and using En Vivo 10 software. Fuzzy Delphi technique was used for qualitative validation and consensus among experts regarding the authenticity of identified components and indicators. After the fuzzy Delphi phase, the list of identified dimensions, components and indicators was placed at the disposal of several university professors and doctoral students who were specialized in the field of in-service training, and by making corrections, the correctness and appropriateness of the equivalents and terms were selected. It was ensured for the naming of dimensions, components and indicators. Based on this, the final evaluation model of in-service training management in the university was designed, which included 3 dimensions including individual training, collective training and extracurricular activities, 8 components and 53 indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In-service training
  • measurement
  • modeling
  • university