رابطه سرمایه روانشناختی با درگیری تحصیلی با نقش میانجی گری سبک یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فرهنگیان، هشت متری اول، روبروی مسجد امام رضا

2 کارشناسی ارشد رشته مشاوره‌ مدرسه، دانشکده علوم‌ تربیتی و روانشناسی. دانشگاه محقق ‌اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22098/ael.2023.10873.1095

چکیده

هدف پژوهش حاضر رابطه سرمایه روانشناختی با درگیری تحصیلی با نقش میانجی گری سبک یادگیری بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری تمامی دانش آموزان دختر مدارس مشکین شهر در سال 1399-400 به تعداد 2325 دانش آموز و نمونه ی آماری تعداد 329 دانش آموز بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران بود. که بوسیله نمونه گیری تصادفی ساده بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو و تسنگ (2011)، پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و آولیو (2007) و پرسشنامه سبک یادگیری کلب (1985) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss 22 و نرم افزار ایموس 24 بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که متغیر سرمایه روانشناختی با سک یادگیری رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین رابطه متغیر سرمایه روانشناختی و درگیری تحصیلی مثبت و معنادار می باشد. همچنین رابطه درگیری تحصیلی و سبک یادگیری مثبت و معنادار می باشد. مدل معادلات ساختاری نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between psychological capital and academic conflict with the mediating role of learning style

نویسندگان [English]

  • faezeh hedayat 1
  • Mohammadreza Noroozi Homayoon 2
1 فرهنگیان، هشت متری اول، روبروی مسجد امام رضا
2 Master of School Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology. Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the relationship between psychological capital and academic involvement with the mediating role of learning style. The method of this research was descriptive-correlational. The statistical population of all female students in Meshkinshahr schools in 1399-400 was 2325 students and the statistical sample was 329 students. The sample size was based on the Cochran's formula. Which was simple by random sampling. The research instruments included Rio and Tsang (2011) Academic Conflict Questionnaire, Lutans and Olivier (2007) Psychological Capital Questionnaire and Club Learning Style Questionnaire (1985). Data were analyzed using SPSS 22 software and Emos 24 software. Pearson correlation coefficient showed that psychological capital has a positive and significant relationship with the results. Also, the relationship between psychological capital and academic involvement is positive and significant. Also, the relationship between academic engagement and style is positive and significant. The structural equation model was also a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • academic involvement
  • learning style

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401
  • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 09 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 19 دی 1401