تاثیر رهبری اخلاقی و اشتیاق شغلی بر پاسخگویی سازمانی با میانجی آوای سازمانی در دانشگاه محقق اردبیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/ael.2023.11360.1140

چکیده

مقوله پاسخگویی سازمانی به عنوان یکی از موضوعات مطرح در سازمان‌های امروزی، توجهات بسیاری را به خود جلب کرده و واکاوی این مفهوم، نیازمند شناسایی و تحت کنترل در آوردن عوامل درون و برون سازمانی بی‌شماری است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی (مدل معادلات ساختاری) می باشد، که با هدف بررسی تاثیر رهبری اخلاقی و اشتیاق شغلی بر پاسخگویی سازمانی با میانجی آوای سازمانی در میان کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر را، 713 نفر از اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1401-1400 تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری به کار گرفته شده، خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده و با توجه به ناهمگون بودن جامعه آماری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نیز استفاده گردید. از میان جامعه‌ی آماری پیش گفته، بر اساس جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 321 نفر (173 نفر زن و 148 نفر مرد) انتخاب شدند. اطلاعات لازم برای پاسخ به سوال و فرضیه‌های پژوهشی از طریق پرسشنامه‌های کتبی جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS و lisrel انجام گرفت. نتایج حاصل، بیانگر آن است که میزان تاثیر مستقیم رهبری اخلاقی بر اشتیاق شغلی 32/0، اشتیاق شغلی بر آوای سازمانی 28/0، آوای سازمانی بر پاسخگویی سازمانی 12/0 است. با توجه به تاثیر سبک رهبری و اشتیاق شغلی بر پاسخگویی سازمانی لازم است مدیران سازمان‌ها، سبک رهبری اخلاقی را بکار بسته و زمینه را برای بیان عقاید و اندیشه های کارکنان فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of ethical leadership and job motivation on organizational accountability mediated by organizational voice in Mohaghegh Ardabili University

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moeinikia 1
  • Fardin foroghi 2
  • rasul Ershadifard 3
  • azim omidvar 4
1 Associate Professor of Educational Sciences Department of Mohaghegh Ardabili University
2 PhD student in educational management, Mohaghegh Ardabili University
3 Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
4 PhD in Educational Management, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The issue of organizational accountability as one of the topics in today's organizations has attracted a lot of attention and the analysis of this concept requires the identification and control of numerous factors inside and outside the organization. The present study is a descriptive correlational model (structural equation model), which was conducted to investigate the effect of ethical leadership and job motivation on organizational accountability mediated by organizational voice among the staff of Mohaghegh Ardabili University. The statistical population of the present study consists of 713 faculty and non-faculty members of Mohaghegh Ardabili University in 1401-1400. The sampling method used was multi-stage clustering and due to the heterogeneity of the statistical population, stratified sampling method was used. From the aforementioned statistical population, according to Morgan's table, a sample of 321 people (173 females and 148 males) were selected. Information needed to answer research questions and hypotheses was collected through written questionnaires. Data analysis was performed in two sections of descriptive statistics and inferential statistics using SPSS and lisrel software. The results indicate that the rate of direct impact of ethical leadership on job motivation is 0.32, job motivation on organizational voice 0.28, organizational voice on organizational accountability is 0.12. Given the impact of leadership style and job motivation on organizational accountability, it is necessary for managers of organizations to use ethical leadership style and provide a basis for expressing the ideas and thoughts of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethical leadership
  • job passion
  • organizational accountability
  • Organizational voice