طراحی مدل پیاده ‏سازی مدیریت دانش در نظام آموزش عالی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22098/ael.2023.11836.1186

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پیاده‏سازی مدیریت دانش در نظام آموزش عالی انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش ‏های آمیخته با رویکرد کیفی-کمّی در پارادایم استقرایی است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، اکتشافی متوالی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی و کمّی، شامل اساتید و خبرگان آشنا با موضوع می ‏باشند که با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند، 23 نفر از آن‏ها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده‏اند. به این ترتیب، بر اساس اصل کفایت نظری، تا سرحد اشباع، داده‏ های مورد نیاز جمع‎آوری شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه نیمه‏ ساختاریافته است که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روایی محتوا و پایایی درون کدگذار (91 %) و میان کدگذار (85 %) تأیید شد. از طرفی در بخش کیفی به کمک تحلیل مضمون و نرم‏افزار داده‏ های به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین در بخش کمّی ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه مقایسه زوجی است که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد. در این بخش برای تدوین مدل پیاده‎سازی مدیریت دانش در نظام آموزش عالی از رویکرد ساختاری تفسیری بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان ‏دهنده شاخص‏ها و مؤلفه‏ های پیاده‏ سازی مدیریت دانش در نظام آموزش عالی و ارائه مدل پیاده ‏سازی مدیریت دانش در نظام آموزش عالی در پنج سطح می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the implementation model of knowledge management in the higher education system with the interpretive structural modeling (ISM) approach

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Niloufar Shamoradi 1
  • Mojtaba Moazzami 2
  • Fatemeh Ahmadbeigi 2
1 PhD student, Department of Educational Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current research was carried out with the aim of designing a knowledge management implementation model in the higher education system. This research is a type of mixed research with a qualitative-quantitative approach in the inductive paradigm, which is applied in terms of purpose and sequential exploratory in terms of nature and method. The statistical population of the research in the qualitative and quantitative part includes professors and experts who are familiar with the subject, and 23 of them have been selected as sample members using the purposeful sampling method. In this way, based on the principle of theoretical sufficiency, the required data were collected up to the limit of saturation. The tool for collecting information in the qualitative part of the research is a semi-structured interview, whose validity and reliability were confirmed using content validity and intra-coder and inter-coder reliability, respectively. On the other hand, in the qualitative part, the obtained data were analyzed with the help of content analysis and software. Also, in the quantitative section, the data collection tool is a pairwise comparison questionnaire, whose validity and reliability were confirmed using content validity and retesting, respectively. In this section, an interpretative structural approach was used to compile the knowledge management implementation model in the higher education system. The results of the research show the indicators and components of the implementation of knowledge management in the higher education system and provide a model for the implementation of knowledge management in the higher education system at five levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • higher education system
  • Islamic Azad University