تعیین رابطه مدیریت فراشناخت و نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناس رروانشناسی دانشگاه پیام نور واحد قره ضیاءالدین، چایپاره، ایران

10.22098/ael.2023.12423.1235

چکیده

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی جوامع و از مؤلفه های اساسی ارزیابی نظام آموزش و پرورش است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت فراشناخت و نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد و ازلحاظ نحوه گردآوری اطلاعات و داده‌ها یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان چایپاره در سالتحصیلی 1400-1401 می‌باشند که از بین آنان 140 دانش آموز با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه اماری انتخاب شد. ابزار اصلی گردآوری داده پرسشنامه نظریه ذهن بارون و همکاران (2001)، فراشناخت (کاترایت و ولز، 2004) و عملکرد تحصیلی دانش آموزان براساس گزارش‌های کلاسی می‌باشد. نتایج نشان داد که اثر مستقیم متغیر مدیریت فراشناخت بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (63/0) و با توجه به مقدار (39/9=t) در سطح 00/0 معنی دار است. اثر مستقیم نظریه ذهن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (72/0) و با توجه به مقدار (55/12=t) در سطح 01/0 معنی دار است. هر کسی این حالت‌های ذهنی را دارا باشد و بر آن‌ها آگاهی داشته باشد، به احتمال زیاد در روابط بین فردی خود موفق‌تر خواهد بود و هر کس در روابط بین فردی موفق و قدرت سازگاری بیشتری داشته باشد به احتمال زیاد عملکرد تحصیلی بهتری خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the relationship between metacognitive management and theory of mind with students' academic performance

نویسندگان [English]

  • Soheila Jameei 1
  • Nima Gharibzadeh 2
1 Master of General Psychology, Tabriz Azad University, Tabriz, Iran
2 Psychologist, Payam Noor University, Qara Ziauddin branch, Chaypare, Iran
چکیده [English]

The academic progress of students is one of the important indicators of the development of societies and one of the basic components of the evaluation of the education system. Therefore, the purpose of the current research is to investigate the relationship between metacognitive management and theory of mind with students' academic performance. This research is an applied type of research in terms of its purpose, and it is a correlational descriptive research in terms of how to collect information and data. The statistical population of this research includes male and female high school students of Chaypare city in the academic year of 1400-1401, of which 140 students were selected as a statistical sample using a multi-stage cluster method. The main tool of data collection is Baron et al.'s theory of mind questionnaire (2001), metacognition (Cutright and Wells, 2004) and students' academic performance based on class reports. The results showed that the direct effect of metacognitive management variable on students' academic performance (0.63) and according to the value (t=9.39) is significant at the level of 0.00. The direct effect of theory of mind on the academic performance of students (0.72) and according to the value (t=12.55) is significant at the level of 0.01. Anyone who has these mental states and is aware of them, is likely to be more successful in their interpersonal relationships, and anyone who is successful in interpersonal relationships and has more adaptability is likely to have better academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management of metacognition
  • theory of mind
  • academic performance
  • students

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401
  • تاریخ دریافت: 28 آبان 1401
  • تاریخ بازنگری: 26 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 15 اسفند 1401