بررسی نقش میانجی سایش اجتماعی در رابطه بین رهبری زهرآگین و بی تفاوتی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران.

2 گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی. علوم و تحقیقات، تهران. ایران

3 کارشناس سازمان تامین اجتماعی، تهران.ایران

10.22098/ael.2023.12180.1218

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی سایش اجتماعی در رابطه بین رهبری زهرآگین و بی‌تفاوتی سازمانی بوده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان سازمان امورمالیاتی استان آذربایجان شرقی با تعداد 812 نفر بوده است، از این جامعه تعداد نمونه مورد نظر از طریق جدول مورگان تعداد291 نفر به دست آمده است. که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. ابزار جمع‏آوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد؛ رهبری زهرآگین آشمیت(2008)، سایش اجتماعی دافی(2002) و پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران(1389) بوده است. جهت تعیین روایی از روایی صوری و شاخص سی وی آر و جهت تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار آلفا برای متغیرهای رهبری زهرآگین، بی تفاوتی سازمانی و سایش اجتماعی به ترتیب مقادیر 894/0، 821/0 و 858/0 بدست آمده است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از طریق تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که رهبری زهرآگین بر سایش اجتماعی با شدت اثر 361/0 و بر بی‌تفاوتی سازمانی با شدت اثر 276/0تاثیر دارد، همچنین سایش اجتماعی در رابطه بین رهبری زهرآگین و بی‌تفاوتی سازمانی با شدت اثر 173/0 نقش میانجی داشته و سایش اجتماعی نیز با شدت اثر 479/ . بر بی‌تفاوتی سازمانی تاثیر دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزان سازمانی جهت کاهش سایش اجتماعی و بی‌تفاوتی کارکنان به اقدامات پیشگیرانه از رهبری زهرآگین در سطح سازمان کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of Social undermining in the relationship between toxic leadership and organizational indifference

نویسندگان [English]

  • hamideh abbasi 1
  • hamed taghizadeh 2
  • sajad jelveh 3
1 Management Department, Tolouemehr Higher Education Institution, Qom, Iran.
2 , Department of Management, Islamic Azad University, tehran, Iran
3 Social Security Expert, Tehran. Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the mediating role of social undermining in the relationship between toxic leadership and organizational indifference. The research method was applied in terms of objective and correlational in terms of descriptive method. The statistical population of the research was the employees of the fiscal affairs organization of East Azarbaijan province with the number of 812 people, from this population, the desired sample number was obtained through the Morgan table, the number of 291 people. which is selected by stratified random sampling method. standard questionnaires data collection tool; The toxic leadership of Ashmit (2008), Duffy's Social Attrition (2002) and the Organizational Indifference Questionnaire of Danai Fard et al. Face validity and CVR index were used to determine validity, and Cronbach's alpha method was used to determine reliability. The value of alpha for toxic leadership, organizational indifference and social undermining was obtained as 0.894, 0.821 and 0.858 respectively. The analysis of research data has been done through path analysis and structural equation model using Lisrel software. The results of the research have shown that toxic leadership has an effect on social undermining with an effect intensity of 0.361 and on organizational indifference with an effect intensity of 0.276. Also, social undermining has a mediating role in the relationship between toxic leadership and organizational indifference with an effect intensity of 0.173. Social wear also with the effect intensity of 479/. It affects organizational indifference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poisonous leadership
  • Social undermining
  • Organizational indifference