شناسایی الگوهای ذهنی دانشجویان در به کارگیری تاکتیک های مدیریت تصویرسازی به روش کیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، بخش مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد،

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، ، بخش مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استاد بازنشسته گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، ، بخش مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22098/ael.2023.11581.1231

چکیده

چکیده: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی رفتارهای برجسته مدیریت تصویرسازی دانشجویان در محیط دانشگاه و دسته‌بندی دانشجویان براساس الگوهای ذهنی آنان در به-کارگیری رفتارها و تاکتیک‌های مدیریت تصویرسازی و توصیف و تفسیر هر الگو می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش‌شناسی کیو، ابتدا رفتارهای درگیر مدیریت تصویرسازی در محیط آموزشی شناسایی گردید و الگوهای ذهنی دانشجویان مختلف براساس اولویت های به کارگیری تاکتیک های مدیریت تصویرسازی آنان، شناسایی و توصیف گشت. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی، از حیث ماهیت ، اکتشافی و از حیث نحوه ی گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی و از حیث نوع داده ها، آمیخته می‌باشد. بخش کیفی این پژوهش از طریق مصاحبه بدون ساختار و با نمونه گیری هدفمند و به منظور تهیه‌ی فضای گفتمان (62 گزاره) و طراحی نمونه کیو (33گویه) تحقق یافت . بخش کمّی این پژوهش به منظور شناسایی الگوهای ذهنی اصلی، با روش تحلیل عاملی کیو انجام پذیرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که پنج الگوی ذهنی اصلی در به‌کارگیری تاکتیک های مدیریت تصویرسازی با نام های بیش فعالان، چرب زبان ها، قانون مداران، فرصت طلبان و زرنگ ها، با پوشش 85 درصد از واریانس کل، در بین دانشجویان مورد مطالعه وجود دارد. رویکرد مناسبی باشد که مسئولان فضای آموزشی با هدف بهبود رفتارهای تصویرسازی دانشجویان، اتخاذ کنند، آموزش و ترویج فرهنگ در بین دانشجویان از روش‌های نظیر برنامه‌ها و رویدادهای اجتماعی-فرهنگی با هدف کاهش رفتارهای خشونت‌آمیز و خصمانه و ایجاد فضای شاد در دانشگاه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the mental patterns of students in applying the Impression Management tactics by Q method

نویسندگان [English]

  • Seyyed Masih Rajaei Almousavi 1
  • Mehdi Sabokro 2
  • Saeid Saeida Ardekani 3
1 Graduated from Master of Business Administration - Marketing , Faculty of Economics, Management and Accounting, Business Management, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Business Management, Yazd University, Yazd, Iran.
3 Emeritus Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Business Management, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this research is to identify the prominent behaviors of impression management of students in the academic setting and classify students based on their mental patterns in applying impression management behaviors and tactics and describe and interpret each pattern. In this study by using the Q methodology, first the behaviors involved in impression management in the educational setting were identified and the mental patterns of different students based on the priorities of the application of their impression management tactics was identified and described. This research is practical based on purpose. It is also exploratory in the nature of research and descriptive-survey in terms of data collection. The data of this research are mixed (combined or quantitative-qualitative). The qualitative part of this research was carried out through unstructured interviews with purposeful sampling in order to provide a space for discourse and Q sample design; 62 statements and 33 items Received. The quantitative part of this study was performed to identify and categorize mental patterns using Q-factor analysis. The results of this study indicated that there are five main mental patterns in the application of illustration management tactics called hyperactives, oblivious, law-abidings, opportunistics, and clevers among the students studied. These five groups covered about 85% of the total variance. improving the students' impressiom behaviors, teaching and promoting culture among students is one of the methods such as programs and socio-cultural events with the aim of reducing violent and hostile behaviors and creating a happy atmosphere in the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impression Management
  • Impression Management Tactics
  • Mental Pattern
  • Goffman
  • Q Method