طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی کارآموزی رشته های فنی- مهندسی دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22098/ael.2023.12332.1230

چکیده

برنامه‌های درسی دانشگاه باید شامل دوره‌ها و الزاماتی باشد که مهارت‌های فارغ‌التحصیلان را افزایش داده و آنها را برای بازار کار چالش‌برانگیز آماده کند. یادگیری تجربی در این زمینه بسیار مثبت است و کارآموزی به طور فزاینده ای یک گزینه مهم درسی در نظر گرفته می شود . هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی کارآموزی رشته های فنی- مهندسی دانشگاهی براساس عناصر دهگانه اکر می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است؛ جهت طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی کارآموزی، از روش سنتزپژوهی (تحلیل مضمون مصاحبه ها و مطالعه اسنادی) استفاده شده است. جامعه و نمونه آماری شامل اساتید رشته های علوم تربیتی، رشته های فنی- مهندسی و منابع علمی شامل کتابها، مقالات و رساله‌های مرتبط با پژوهش می باشد. روش نمونه گیری به صورت ملاک محور بود و برای گردآوری داده ها از مطالعات اسنادی و مصاحبه های نیمه ساختارمند استفاده شد . شیوه تجزیه و تحلیل داده ها به صورت تحلیل مضمون انجام گرفته است. طبق الگوی طراحی برنامه درسی اکر، منطق برنامه درسی کارآموزی رشته‌های فنی- مهندسی، دانشجویان را در حل چالش‌ها توانمند و آموخته های دانشجویان را کاربردی نماید. کسب صلاحیت و تداوم و پایداری عملکرد شغلی دانشجویان باید از اهداف برنامه درسی کارآموزی باشد. ارزشیابی برنامه درسی کارآموزی باید در محیط واقعی، براساس معیارهای دقیق و به صورت مشاهده مستقیم عملکرد دانشجویان صورت پذیرد. لذا لازم است برنامه ریزان و کارفرمایان شاخص های مشخص شده در الگوی برنامه کارآموزی را جهت بهبود کارآیی دوره های کارآموزی مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the model of internship curriculum for university technical engineering courses

نویسندگان [English]

  • Hosein hesami
  • Yousef Adib
  • Ali Imanzadeh
  • Firooz Mahmoodi
Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: University curricula should include courses and requirements that enhance graduates' skills and prepare them for the challenging job market. Experiential learning is very positive in this field and internships are increasingly considered an important curricular option. The purpose of the present research is to design the ideal model of internship curriculum for university technical-engineering fields based on the ten elements of Akar.

Methods: The current research is practical in terms of purpose; In order to design the ideal model of the internship curriculum, the synthesis research method (thematic analysis of interviews and document study) has been used. The population and statistical sample includes professors of educational sciences, technical-engineering fields and scientific resources including books, articles and treatises related to research. The sampling method was criteria-based and documentary studies and semi-structured interviews were used to collect data. The method of data analysis is thematic analysis.

Results: According to the Akar curriculum design model, the logic of the technical-engineering internship curriculum will enable students to solve challenges and apply what they have learned. Acquiring qualifications and continuity and sustainability of students' job performance should be one of the goals of the internship curriculum. Internship curriculum evaluation should be done in the real environment, based on accurate criteria and by direct observation of students' performance.

Conclusion: It is necessary for planners and employers to pay attention to the indicators specified in the internship program template in order to improve the efficiency of internship courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internship
  • curriculum
  • elements of the curriculum