بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارتیمی و عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.22098/ael.2023.12743.1262

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کار تیمی و عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه بود. اجامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه به تعداد 480 نفر (323 نفر مرد و 117 نفر زن) بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و بر اساس جدول مورگان تعداد 270 نفر (187مرد و 83 زن) بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه‌ استاندارد، عملکرد شغلی پاترسون (2008)، پرسشنامه کار تیمی بر پایه مدل لنچیونی (2004) و فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها مورد تأیید استاد راهنما قرار گرفت. پایایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون کرونباخ 87/0 برای پرسشنامه کارتیمی، 80/0 برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی و 78/0 برای پرسشنامه عملکرد شغلی محاسبه شدند. برای تجزیه و تحلیل داده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد ، واریانس و درصد) و در آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که فرهنگ سازمانی و کار تیمی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند اما عملکرد شغلی از وضعیت مطلوبی برخوردار است. همچنین بین فرهنگ سازمانی با کار تیمی و عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه رابطه معنی‌داری وجود دارد. و مؤلفه‌های مشارکت و انعطاف پذیری فرهنگ سازمانی قدرت پیش بینی کار تیمی دارد و مولفه انعطافپذیری فرهنگ سازمانی نیز قدرت پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the relationship between organizational culture and kartim and job performance of employees of University

نویسندگان [English]

  • Robabeh Mohammad Bagheri
  • Leyla Bonyadi
Senior expert in educational management, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the relationship between organizational culture, teamwork and job performance of Urmia University employees. The statistical population included all the employees of Urmia University in the number of 480 people (323 men and 117 women) who were selected as a sample using relative stratified random sampling and based on Morgan's table, 270 people (187 men and 83 women) . In order to collect data, three standard questionnaires were used, Patterson's job performance (2008), teamwork questionnaire based on Lencioni's model (2004) and Dennison's organizational culture (2000). The validity of the questionnaires was confirmed by the supervisor. The reliability of the research tool was calculated using Cronbach's test as 0.87 for the Kartimi questionnaire, 0.80 for the organizational culture questionnaire and 0.78 for the job performance questionnaire. Descriptive statistics (mean, standard deviation, variance and percentage) were used for data analysis, and Pearson's correlation coefficient test was used for inferential statistics. The findings showed that organizational culture and teamwork are not in a favorable state, but job performance is in a favorable state. Also, there is a significant relationship between organizational culture and teamwork and job performance of Urmia University employees. And the participation and flexibility components of organizational culture have the power to predict teamwork and the flexibility component of organizational culture also has the power to predict the job performance of Urmia University employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational culture
  • job performance
  • teamwork

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1402
  • تاریخ دریافت: 04 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 19 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 31 فروردین 1402