طراحی مدل پسایندهای شایستگی‌ مدیران بر مبنای هوش هیجانی:رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران.

2 استادیار،گروه مدیریت، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/ael.2023.13080.1289

چکیده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پسایندهای شایستگی مدیران صنعت بیمه بر مبنای هوش هیجانی و با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب انجام شده است. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش سنتز پژوهی با رویکرد هفت مرحله ای Sandlowski and Barroso(2007) انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه تحقیقات و مطالعات فارسی و انگلیسی چاپ شده در حوزه پیامدهای شایستگی مدیران در بین سالهای 1390 تا 1402 می باشد. در این راستا، کلید واژه های مرتبط با هدف پژوهش مورد جستجو قرار گرفت و مقالات و اسناد بدست آمده با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به معیارهای پذیرش مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت 20 مقاله که از معیارهای ورود به مطالعه برخوردار بودند با استفاده از روش کد گذاری سه مرحله ای (باز، محوری، انتخابی) ازطریق نرم‌افزار MaxQDA 2020 تجزیه و تحلیل شدند. براساس نتایج تحلیل داده ها برای جمع‌آوری داده‌ها 75کد باز شناسایی شد که در 3 مقوله اصلی و 11 مقوله فرعی دسته بندی شدند. نتایج نشان داد که پیامدهای فردی، سازمانی و محیطی الگوی پسایندی شایستگی مدیران بر مبنای هوش هیجانی را تشکیل می دهد. بنابراین شناسایی پیامدهای شایستگی مدیران بیمه به علت اهمیت و حساسیت فعالیت های آنان و لزوم اتخاذ رویکردی جامع و منسجم در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the suffix model of managers' competence based on emotional intelligence: a metacombination approach

نویسندگان [English]

  • behzad porfaraj 1
  • samad jabari asl 2
  • toraj Hassanzadeh Samarin 3
1 PhD student, Department of Management, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran.
3 Associate Professor, Department of Public Administration, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Abstract

The current research was conducted with the aim of designing the model of competence suffixes of insurance industry managers based on emotional intelligence and using a meta-composite qualitative approach. The current research was carried out in the framework of qualitative approach and using the research synthesis method with the seven-step approach of Sandlowski and Barroso (2007). The statistical population under study includes all Persian and English researches and studies published in the field of the consequences of managers' competence between the years 1390 and 1402. In this regard, the keywords related to the purpose of the research were searched and the articles and documents obtained were examined using the purposeful sampling method and according to the acceptance criteria, and finally 20 articles that met the criteria for inclusion in the study. were analyzed using the three-stage coding method (open, central, selective) by MaxQDA 2020 software. Based on the results of data analysis, 75 open codes were identified for data collection, which were categorized into 3 main categories and 11 subcategories. The results showed that individual, organizational and environmental consequences form the posterior model of managers' competence based on emotional intelligence. Therefore, identifying the consequences of the competence of insurance managers is of particular importance due to the importance and sensitivity of their activities and the need to adopt a comprehensive and coherent approach in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: design
  • competencies of managers
  • emotional intelligence
  • insurance industry