بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22098/ael.2023.13118.1292

چکیده

پژوهش انجام شده از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این بخش شامل 600 نفر از کارکنان است که با توجه به جدول مورگان تعداد 234 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد و به روش تصادفی ساده در دسترس انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت است از پرسشنامه استاندارد.پرسشنامه مدیریت منابع انسانی استراتژیک، چن و هانگ (2007)، و پرسشنامه عمکرد سازمانی کارکنان هرسی و گلداسمیت (2003). از آنجایی که پرسشنامه‎ها استاندارد هستند می‏توان گفت دارای روایی هستند. در این پژوهش، برای محاسبه پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم‏افزار SPSS مورد محاسبه قرار گرفته است و مقدار آن برای هر یک از متغیرهای مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد سازمانی به ترتیب 78/0 و 83/0 به‏دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده‏های پژوهش از نرم‏افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. یافته‏‏ها حاکی از آن است که ارتباطات مؤثر، بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی تأثیر معنی‎دار و مثبت دارد. توسعه منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی استراتژیک اثر معنی‏دار و مثبت دارد. تصمیم‏گیری راهبردی در حوزه منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی استراتژیک اثر معنی‎دار و مثبتی دارد. کاهش تعارض بر عملکرد کارکنان اثر معنی‏دار و مثبتی دارد. انگیزه کارکنان بر عملکرد سازمانی تاثیرمعنی دار و مثبتی دارد. وضوح نقش بر عملکرد سازمانی تأثیر معنی‏دار و مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between strategic management of human resources and organizational performance of Islamic Azad University employees

نویسنده [English]

  • Farzad Asaiesh
Business Management Department, Quds City Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The research conducted is of applied type and in terms of method, it is descriptive of correlation type. The statistical population in this department includes 600 employees, according to Morgan's table, 234 people were selected as a sample and they were selected by a simple random method and participated in the research. The tool used in this research is a standard questionnaire. Strategic Human Resource Management Questionnaire, Chen and Hong (2007), and Hersey and Goldsmith's Organizational Performance Questionnaire (2003). Since the questionnaires are standard, it can be said that they are valid. In this research, Cronbach's alpha coefficient was used to calculate the reliability of the questionnaire. In this research,Cronbach's alpha coefficient has been calculated using SPSS software,its value after collecting240questionnaires, of which 215 questionnaires were acceptable,and for each variable of strategic human resource management and organizational performance,respectively, was 0.78. and 0.83 was obtained. Kolmogorov Smirnov test and Pearson correlation coefficient were used to analyze the data. Also, SPSS and LISREL software were used to analyze the research data.The findings indicate that effective communication has a significant and positive effect on the strategic management of human resources. Human resource development has a significant and positive effect on strategic human resource management.Strategic decision-making in the field of human resources has a significant and positive effect on strategic human resource management.Reducing conflict has a significant and positive effect on employee performance.Employee motivation has a significant and positive effect on organizational performance. Role clarity has a significant and positive effect on organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • strategic human resources
  • organizational performance