بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و قصد ترک شغل با نقش میانجی انگیزه درونی (مورد مطالعه: مدیران دانشگاهی در استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 گروه مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی شرق گلستان، گنبدکاووس، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی شرق گلستان، گنبدکاووس، ایران

10.22098/ael.2023.12976.1282

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیررهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و قصد ترک شغل با نقش میانجی انگیزش درونی در بین مدیران دانشگاهی استان گلستان می‌باشد. جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش به روش میدانی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد شریف و اتان (2018) بوده است. جامعه آماری در این پژوهش مدیران دانشگاهی در استان گلستان به تعداد 205 نفر بوده است و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 135 نفر و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ تأیید گردید. در ضمن، برای بررسی و تحلیل آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که: 1- رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیرگذار است؛ 2- رهبری اخلاقی بر قصد ترک شغل تأثیرگذار است؛ 3- رهبری اخلاقی بر انگیزش درونی تأثیرگذار است؛ 4- انگیزش درونی بر رفتارشهروندی سازمانی تأثیرگذار است؛ 5- انگیزش درونی بر قصد ترک شغل تأثیرگذار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Ethical Leadership on Organizational Citizenship Behavior of Employees and Intention to Leave the Job with the Mediating Role of Internal Motivation in University administrators of Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Eesa Niazi 1
  • Ramin Bagheri 2
  • Hasangholi Yazarloo 3
1 Department of Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran.
2 Faculty Member of Shargh-e-Golestan Higher Education Institute, Gonbad-e-Kavus, Iran
3 Master of Business Administration, Shargh-e-Golestan Institute of Higher Education, Gonbad-e-Kavus, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effect of ethical leadership on employees' organizational citizenship behavior and the intention to leave the job with the mediating role of intrinsic motivation among university managers in Golestan province. The data collection in this research was done by the field method and the data collection tool was the standard questionnaire of Sharif and Ethan (2018). The statistical population in this research is 205 university managers in Golestan province, and the sample size is 135 based on Morgan's table and selected by simple random sampling. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha method. In addition, the structural equation method was used to examine and analyze the test of research hypotheses using SmartPLS software. The results of the research hypotheses test show that: 1- ethical leadership has an impact on organizational citizenship behavior; 2- Ethical leadership has an effect on the intention to leave the job; 3- Ethical leadership affects internal motivation; 4- Internal motivation has an effect on organizational citizenship behavior; 5- Intrinsic motivation does not affect the intention to leave the job.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Leadership
  • Intention to Leave the Job
  • Internal Motivation
  • Organizational Citizenship Behavior