طراحی الگوی مدیریت آموزش و یادگیری توانمندساز کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22098/ael.2023.12828.1270

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگوی مدیریت آموزش و یادگیری کارکنان بود. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی استفاده شد. لذا اسناد و منابع مکتوب در بازه زمانی 2012 تا 2021 به عنوان جامعه تحقیق انتخاب شدند که از این بین درنهایت، تعداد 39 مقاله (شامل 24 مقاله پژوهشی و 15 مقاله مروری) که به شیوه هدفمند انتخاب‏شده و بر مبنای مدل توانمندسازی اسپریتز (1995) مورد تحلیل محتوای قیاسی قرار گرفتند و راهبردهای آموزشی مؤثر برای برآورده سازی انواع توانمندسازی استخراج و درنهایت الگوی مدیریت آموزش و یادگیری کارکنان تدوین گردید. روش کار به این صورت بود که بر اساس ارتباط بیشتر مقالات با موضوع پژوهش به‏صورت هدفمند؛ ابتدا مقاله‏ای انتخاب‏ می‌شد، تحلیل محتوا می‌گردید و سپس مقاله‏ای دیگر انتخاب‏ و مورد تحلیل قرار می‌گرفت. تا رسیدن به اشباع نظری (مقاله شماره 39)، انتخاب نمونه‏ها ادامه یافت. بمنظور بررسی اعتبار درونی الگوی روندی و تجویزی تدوین‏شده، در رابطه با ابعاد مختلف الگوپرسشنامه‏ای در مقیاس لیکرت طراحی گردید و به همراه تصاویر و توضیحات مربوط به الگوها برای 15 نفر از متخصصان حوزه آموزش و منابع انسانی ارسال شد برای اینکه مشخص شود به لحاظ آماری میانگین به‏دست‏آمده معنادار است از آزمون T تک نمونه‏ای استفاده شد. که نتایج نشان داد میانگین محاسبه‏شده به‏طوری معناداری از میانگین (عدد 3) بالاتر است. (T=7.33, P<0.001)) اساس یافته های بدست آمده،الگوی مدیریت آموزش و یادگیری توانمندساز کارکنان از دید متخصصان به عنوان الگوی خاص می تواند برای توانمندسازی کارکنان مورد استفاده مدیران منابع انسانی سازمان ها قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

designing an empowering educationand learning management model for employees

نویسندگان [English]

  • hasan khedmati 1
  • Mohammad Reza Behrangi 2
  • reza sourani 3
1 Ph.D. student in educational management, Tehran West Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Educational administrational, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In today's era, human resources are considered the most valuable assets of any organization.Therfore The purpose of this research was to design acomprehensive employee education and learning management model..To achieve the goal of the research, qualitative content analysis method was used. Accordingly , written documents and resources in the period from 2012 to 2021 were selected as the research popiulation , and finally, 39 articles (including 24 research articles and 15 review articles) were selected in a purposive sampling and accordfing to the Spritz empowerment model (1995) were analized, and effective educational strategies were extracted to fulfill all types of empowerment, and finally, a comprehensive employee education and learning management modelwas developed. based on the relevance ofthe articles to the research topic; First, an article was selected, the content was analyzed, and then another article was selected and analyzed. Until reaching theoretical saturation (article no. 39), the selection of samples continued. In order to examine the internal validity of the developed procedural and prescriptive model, a Likert-scale questionnaire was designed and was sent to 15 experts in the field of education and human resources along with pictures and explanations of the models. in order to determine average obtained is significant One-sample T-test was used. The results showed that the calculated average is significantly higher than the cut point (number 3) (T=7.33, P<0.001)

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching and learning management model
  • educational models
  • empowerment
  • dimensions of empowerment