بررسی تأثیر غرور سازمانی بر تعهد عاطفی با نقش میانجی سازگاری شغلی و تعدیل‌گری وجدان کاری در بین معلمان ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد

10.22098/ael.2023.11784.1181

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر غرور سازمانی بر تعهد عاطفی با نقش میانجی سازگاری شغلی و تعدیل‌گری وجدان کاری در بین معلمان ابتدایی شهر تبریز بود. این تحقیق از نوع تحقیقات کمی و از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا و جمع‌آوری اطلاعات توصیفی- همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری اجرا گردید. جامعه مورد نظر در این تحقیق را 5054 نفر از معلمان ابتدایی شهر تبریز تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران 357 نفر از معلمان ابتدایی شهر تبریز به صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. داده‌های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد غرور سازمانی وییانتی و سیلویا (2020)، سازگاری شغلی متاجیس و سرسیک (2021)، وجدان کاری کاستا (1992) و تعهد عاطفی مایر و آلن (1991) جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش الگو‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Pls استفاده شد، نتایج پژوهش حاکی از آن بود که تأثیر غرور سازمانی بر تعهد عاطفی توسط متغیر میانجی سازگاری شغلی تبیین می‌شود و هم چنین وجدان کاری در تاثیر غیرمستقیم غرور سازمانی و تعهد عاطفی از طریق سازگاری شغلی در بین معلمان ابتدایی شهر تبریز نقش تعدیل-گری دارد. بر اساس تجزیه و تحلیل ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت غرور سازمانی می‌تواند یک محرک درونی قوی برای معلمان باشد تا تلاش زیادی در جهت کمک به موفقیت سازمان انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of organizational pride on Emotional commitment with the mediating role of job adjustment and work conscience among primary school teachers

نویسندگان [English]

  • hasan ahmadi 1
  • shabnam ghasemi 2
  • kamal Nosrati 1
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran
2 .
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of organizational pride on emotional commitment with the mediating role of job adaptability and moderation of work conscience among primary teachers in Tabriz city. This research was carried out as a quantitative research and applied in terms of purpose, and in terms of implementation and collection of descriptive-correlational information, structural equation modeling was carried out. The target population in this research was made up of 5054 primary teachers of Tabriz city, using Cochran's formula, 357 primary teachers of Tabriz city were selected by stratified proportional sampling. The data of this research was collected using the standard questionnaires of Viyanti and Silvia's organizational pride (2020), Metajis and Sersik's (2021) job adaptability, Costa's work conscience (1992) and Mayer and Allen's (1991) emotional commitment. Structural equation modeling method and Pls software were used to analyze the data, the results of the research indicated that the effect of organizational pride on emotional commitment is explained by the mediating variable of job adaptability, as well as work conscientiousness in the indirect effect of organizational pride. And emotional commitment through job adaptation has a moderating role among primary teachers in Tabriz city. Based on the presented analysis, it can be concluded that organizational pride can be a strong internal motivation for teachers to make a lot of effort to contribute to the success of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Pride
  • Effective Commitment
  • Job Adaptation
  • Work Conscience
  • Teachers