رابطه علّی سبک رهبری اصیل، فرهنگ مدرسه و شخصیت پویا با اشتیاق شغلی معلمان: نقش میانجی قرارداد روان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 استادیار روانشناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

10.22098/ael.2023.12411.1234

چکیده

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علّی سبک رهبری اصیل، فرهنگ مدرسه و شخصیت پویا با اشتیاق شغلی معلمان و نقش میانجی قرارداد روان‌شناختی در معلمان دوره ابتدایی شهرستان خرم آباد انجام شد.
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه معلمین شاغل دوره ابتدایی در آموزش و پرورش نواحی یک و دو شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی 1402-1401 بود که تعداد آنها مطابق با آمار اخذ شده از ادارات کارگزینی این نواحی برابر با 1450نفر بود. حجم نمونه ی آماری بر اساس قاعده استیونس برابر با 255 نفر بود که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه‎های رهبری اصیل والمبوا و همکاران (۲۰۰8)، فرهنگ مدرسه گرونرت و ولنتاین (1998)، شخصیت پویا باتمن و کرانت (1993)، قرارداد روان‌شناختی رابینسون و روسو (1994) و اشتیاق شغلی شاوفلی و همکاران (2002) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها افزون بر شاخص های توصیفی، از نرم‎افزار SPSS نسخه 21 و تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار   PLSبهره گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج مدل یابی معادلات ساختاری پژوهش نشان داد که رابطه بین سبک رهبری اصیل با اشتیاق شغلی معلمان (333/0P=)، رابطه بین فرهنگ مدرسه و اشتیاق شغلی معلمان (327/0P=)، رابطه بین شخصیت پویا و اشتیاق شغلی معلمان (246/0P=) و رابطه بین قرارداد روان‌شناختی و اشتیاق شغلی معلمان مثبت (601/0P=) و معنادار می باشد، همچنین قرارداد روان‌شناختی در رابطه رهبری اصیل و اشتیاق شغلی (352/0P=)، در رابطه فرهنگ مدرسه و اشتیاق شغلی (382/0P=) و در رابطه شخصیت پویا و اشتیاق شغلی (284/0P=)  نقش میانجی را ایفا می کند.
بحث و نتیجه‌گیری: کارکنان مشتاق به صورت کامل جذب شغل خود می شوند و وظایف شغلی خود را به نحو احسن انجام می دهند. این مهم در معلمان که از عوامل اساسی جامعه هستند از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد، چرا که معلمان مسؤلیت هدایت و پرورش یک نسل و حتی چند نسل را بر عهده دارند و در صورتی می توانند اثربخشی نظام آموزشی کشور را تضمین کنند که سطح بالایی از اشتیاق و انگیزه را در شغل خود داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The causal relationship between Authentic Leadership Style, School culture and Proactive Personality with teachers' job Engagement: The mediating role of psychological contract

نویسندگان [English]

  • fariba fathi chegeni 1
  • mohamad abasi 2
  • ezatolah ghadampour 1
1 Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2 Assistant Professor of Educational Psychology, Department of Psychology, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Background and Objective: The present study was conducted with the aim of investigating the causal relationship between authentic leadership style, school culture and proactive personality with teachers' job engagement and the mediating role of psychological contract in elementary school teachers of Khorram Abad city.
research methodology: This research was applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of method. The statistical population of the research included all the teachers working in elementary education in districts one and two of Khorramabad city in the academic year 1402-1401, whose number was equal to 1450 according to the statistics obtained from the employment offices of these districts. The size of the statistical sample based on the Stevens rule was equal to 255 people who were selected based on the staged cluster sampling method. In order to collect data from the authentic leadership questionnaires of Walumbwa et al. (2008), Gruenert & Valentine (1998), school culture, Bateman & Crant (1993), the psychological contract of Robinson & Rousseau (1994), and Schaufeli et al. (2002) was used. SPSS version 21 software and structural equation analysis in PLS software were used for data analysis in addition to descriptive indices.
Findings: The results of structural equation modeling of the research showed that the relationship between authentic leadership style and teachers' job engagement (P=0.333), the relationship between school culture and teachers' job engagement (P=0.327), the relationship between proactive personality and teachers' job engagement (P=0.246), and the relationship between psychological contract and teachers' job engagement (P=0.601) are positive and significant. Also, the relationship between authentic leadership style and teachers' job engagement with the mediating role of psychological contract (P=0.352), the relationship between school culture and teachers' job engagement with the mediating role of psychological contract (P=0.382), and the relationship between proactive personality and teachers' job engagement with the mediating role of psychological contract (P=0.284) is also positive and significant.
Conclusion: Engagement employees are completely absorbed in their jobs and perform their job duties efficiently. This is more important for teachers, who are the basic factors of society, because teachers are responsible for guiding and nurturing a generation and even several generations, and they can guarantee the effectiveness of the country's education system if a high level of have passion and motivation in their job.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job engagement
  • authentic leadership style
  • school culture
  • proactive personality
  • psychological contract