طراحی و اعتبار سنجی الگوی شایستگی‌ اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان مبتنی بر اسناد بالادستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 گروه آموزش معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

10.22098/ael.2024.14275.1391

چکیده

مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی الگوی شایستگی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه فرهنگیان بوده است.
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع روش تحقیق آمیخته و به‌صورت کیفی و کمی انجام یافته است. میدان مطالعه پژوهش در بخش کیفی شامل سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و آیین‌نامه ارتقاء دانشگاه فرهنگیان بوده است که به‌صورت سرشماری به‌عنوان نمونه مورد تحلیل قرارگرفته است. در بخش کمی جامعه آماری را اساتید پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی به تعداد 260 نفر تشکیل داده است که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 152 نفر برآورد و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای در طیف 10 درجه‌ای مبتنی بر اسناد بالادستی است. به‌منظور تحلیل داده‌های کیفی از روش تحلیل مضمون و برای تحلیل داده‌های کمی از آزمون‌های T تک نمونه‌ای، تحلیل عاملی با استفاده از نرم‌افزار AMOS به‌منظور مدل‌سازی ساختاری و شاخص‌های برازش استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که الگوی شایستگی اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان دارای 2 مضمون فراگیر شایستگی‌های حرفه‌ای و پایه در قالب 6 بعد آموزشی و پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی، نگرشی، جهادی و انقلابی، اخلاقی و معنوی، شخصیتی و 78 مضمون پایه است.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش می‎تواند به‌عنوان مبنایی برای ایجاد تغییرات مطلوب در سنجش و ارتقاء شایستگی‌ها، برنامه‌های خود توسعه‌ای ، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و توسعه تعهد حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد که منجر به تعالی نظام تربیت ‌معلم کشور شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing and validating competency model of faculty members at Farhangian University on upstream documents

نویسندگان [English]

  • asadollah khadivi 1
  • Homa Rahmani 2
1 Department of Educational Administration, Farhangian University, Tehran, Iran.
2 Department of Islamic Education, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: The purpose of the present research was to developing and validating the competency model of the faculty members of Farhangian University upon upstream documents.
research methodology: This research has been conducted in terms of applied p urpose and mixed research method, qualitatively and quantitatively. The field of research in the qualitative part included the document of the fundamental transformation of education, the statement of the second step of the Islamic revolution and the regulation of the promotion of Farhangian University, which was analyzed in the form of a census as a sample. In the quantitative part, the statistical population was formed by the professors of Farhangian University of East Azarbaijan Province in 1402 in the number of 260 people, based on Morgan's table, the sample size was estimated to be 152 people and they were selected using available sampling method. The research tool is a 10-point scale questionnaire based on upstream documents. In order to analyze qualitative data using thematic analysis method, and to analyze quantitative data from single-sample T-tests, factor analysis using AMOS software was used for structural modeling and fit indices.
Findings: The findings of the research showed that the competency model of Farhangian University faculty members has 2 comprehensive themes of professional and basic competencies in the form of 6 educational and research dimensions, cultural and social, attitudinal, jihadist and revolutionary, ethics and spirituality, personality traits and 78 basic themes.
Conclusion: The results of this research can be used as a basis for creating desirable changes in measuring and improving competencies, self-development programs, professional development programs, and the development of continuous professional commitment of Farhangian University faculty members. Which will lead to the excellence of the country's teacher training system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competency
  • faculty members
  • Farhangian University
  • statement of the second step of the revolution
  • fundamental change document