کاوشی در رابطه بین قلدری سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان از طریق سکوت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

10.22098/ael.2024.14473.1406

چکیده

مقدمه و هدف: قلدری سازمانی و سکوت سازمانی به‌عنوان پدیده‌های سازمانی، می‌توانند منجر به فرسودگی شغلی و استرس روانی در افراد شوند. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قلدری سازمانی بر فرسودگی شغلی معلمان از طریق سکوت سازمانی بود.
روش‌شناسی پژوهش: در راستای دستیابی به این هدف، از روش توصیفی- همبستگی با تکیه‌بر مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی معلمان زن مدارس ابتدایی شهرستان کرمانشاه بود که از این تعداد، 275 نفر با استفاده جدول کرجسی و مورگان و با تکیه‌بر روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل سه پرسشنامه قلدری سازمانی، سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی بود که پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 876/0، 865/0 و 898/0 گزارش شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پژوهش از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و استنباطی (ضریب همبستگی، آزمون سوبل) استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های به‌دست‌آمده از تحلیل داده‌ها حاکی از آن بود که قلدری سازمان بر سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان تأثیر مثبت و معنادار دارد، همچنین سکوت سازمانی بر فرسودگی شغلی معلمان تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه بر این، قلدری سازمانی از طریق سکوت سازمانی بر فرسودگی شغلی معلمان تأثیر مثبت و معنادار دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که برقراری جوی عاری از تهدید و قلدری در مدارس نه‌تنها می‌تواند به شکل گیری فضایی برای تعامل و مشارکت بیشتر معلمان در امور مدرسه منجر شود، بلکه می‌تواند به کاهش فرسودگی شغلی در بین آن‌ها نیز کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploration of the Relationship between Organizational Bullying and Teachers’ Job Burnout through Organizational Silence

نویسندگان [English]

  • Habibeh Shirin Bahadori
  • Mohsen Nazarzadeh Zare
Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Organizational bullying and organizational silence as organizational phenomena can lead to burnout and psychological stress in people. Hence, this study aimed to investigate the effect of organizational bullying on teachers’ job burnout through the mediating role of organizational silence.
Research methodology: To achieve this goal, a descriptive-correlational method was employed, relying on structural equation modeling. The study population consisted of all female elementary school teachers in Kermanshah City. A sample of 275 teachers was selected using the cluster sampling method based on the Krejcie and Morgan table. Data were collected through three questionnaires measuring organizational bullying, organizational silence, and teacher burnout, with reported reliabilities of 0.876, 0.865, and 0.898, respectively, based on Cronbach's alpha coefficient. Data analysis utilized descriptive statistics (frequency, percentage, mean) and inferential statistics (correlation coefficient, Sobel test).
Findings: The findings revealed that organizational bullying has a significant and positive effect on both organizational silence and teacher burnout. Additionally, organizational silence has a positive and meaningful impact on teacher burnout. Furthermore, organizational bullying has a positive and significant impact on teacher burnout through organizational silence as a mediator.
Conclusion: According to the results of the study, it can be concluded that establishing an atmosphere free from threats and bullying in schools can not only lead to the formation of a space for greater interaction and participation of teachers in school affairs but can also help to reduce job burnout among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational bullying
  • organizational silence
  • job burnout؛ primary teachers
  • Kermanshah city