آینده‌پژوهی توسعه آموزش هوشمند با در نظر گرفتن نقش فناوری‌های نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

2 دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22098/ael.2024.14391.1401

چکیده

مقدمه و هدف: تمرکز ما در این پژوهش بر هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء است. این دو، مجموعه‌ای از فناوری‌هایی هستند که ضمن تمایز آفرینی به سرعت در حال گسترش می‌باشند و جنبه‌های مختلف مربوط به آموزش را به‌طور اساسی تغییر می‌دهند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش شناسایی سناریوهای توسعه آموزش مبتنی بر درک صحیح از تغییرات در روند توسعه فناوری در سطح بین‌المللی است.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر روش از نوع آمیخته اکتشافی است. بدین ترتیب ابتدا در گام اول با روش کیفی مرور ادبیات پژوهش پیشران‌ها شناسایی و در گام دوم با روش کمّی آزمون دوجمله‌ای تأیید شدند، سپس در گام سوم با روش دیمتل به تحلیل پیشران‌ها پرداخته شد. در نهایت پس از شناسایی عدم قطعیت‌های کلیدی، در گام چهارم با استفاده از روش تحلیل متوازن تأثیر متقابل، سناریوها استخراج و سپس تدوین گردیدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌های خبره‌سنجی برای روش‌های آزمون دوجمله‌ای، دیمتل و تحلیل متوازن تأثیر متقابل است. بدین ترتیب جامعه نظری در گام‌های دوم الی چهارم پژوهش را خبرگان آگاه به موضوع پژوهش به تعداد 20 نفر از طریق نمونه‌گیری هدفمند تشکیل می‌دهد.
یافته‌ها: ما نهایتاً توانستیم 16 پیشران تأثیرگذار را شناسایی کنیم و بر مبنای حالت‌های تأثیرگذاری آنها که آینده را متأثر می‌سازد به تدوین سه سناریو محتمل بپردازیم.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج ما تأکید می‌کند که تحقیقات هوش مصنوعی تأثیر قابل توجهی بر ساختار آموزشی دارد. جنبه‌های مهم رشد هوش مصنوعی بر آموزش شامل صنعت آموزش خصوصی قوی و علاقه فزاینده بین‌المللی است. این مطالعه بر اساس رهنمودهای تحقیقاتی مبتنی بر شواهد، دستور کار روشنگری را برای آینده ارائه می‌دهد که به محققان آینده، هوش مصنوعی برای شناسایی مسائل تحقیقاتی معاصر و توسعه تحقیقات تأثیرگذار برای حل مشکلات پیچیده اجتماعی کمک می‌کند.
.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Futures studies for development of smart education considering the role of new technologies

نویسندگان [English]

  • Morteza Mohammadi Zanjireh 1
  • Seyed Morteza Mortazavi 2
  • Morteza Hadizadeh 3
1 Assistant Professor, Computer Engineering Department, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Ph.D. Candidate in Futures Studies, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 PhD Student, Faculty of Management, university of Tehran, Tehran
چکیده [English]

Background and purpose: Our focus in this research is on Artificial Intelligence (AI) and the Internet of Things (IoT). These two technologies are rapidly expanding and fundamentally changing various aspects related to education. The aim of this study is to identify a scenarios of developing an education based on a proper understanding of changes in the process of technological development at the international level.

Method: The methodology of this study is mixed exploratory. In this way, in the first step, the drivers were identified by the qualitative method of literature review, and in the second step, they were confirmed by the quantitative method of the binomial test, then in the third step, the drivers were analyzed using the DEMATEL method. Finally, after identifying the key uncertainties, using the method of Cross-Impact Balances, The scenarios were extracted and then writing. the theoretical community in the second to fourth steps of the research consists of 20 experts through purposive sampling who are knowledgeable about the research topic.

Findings: Ultimately, we identified 16 influential drivers and based on their impact states, which shape the future, we developed three distinct scenarios.

Conclusion: Our findings emphasize that AI research significantly impacts the educational structure. Important aspects of AI growth on education include a strong private education industry and increasing international interest. This study provides an enlightening research guideline for the future, helping researchers in identifying contemporary research issues and developing impactful research to address complex social problems, leveraging AI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Technological Education
  • Artificial Intelligence
  • Internet of Things
  • Future Studies