نقش شایستگی حرفه‌ای و خوش‌بینی علمی در پیش‏بینی بهره‌وری آموزشی اعضای هیأت علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/ael.2023.12774.1267

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نقش شایستگی حرفه‌ای و خوش بینی علمی در پیش‏بینی بهره‌وری آموزشی اعضای هیات علمی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 97-1396 تشکیل می‌دادند که از این تعداد با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 126 نفر انتخاب شده و به پرسشنامه‌های شایستگی حرفه‌ای محقق ساخته، خوش بینی علمی هوی و میسکل و بهره‌وری آموزشی عبداللهی و بازرگان پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی (t تک نمونه‌ای، آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره) تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که بین شایستگی حرفه‌ای و خوش‌بینی علمی با بهره‌وری آموزشی رابطه‌ی مثبت و معنادار وجود دارد (01/0>P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 35 درصد از واریانس بهره‏وری آموزشی اعضای هیأت علمی براساس شایستگی حرفه‏ای و خوش‏بینی علمی قابل پیش‏بینی است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شایستگی حرفه‌ای و خوش بینی علمی از عوامل مهم بهره‌وری آموزشی می‌باشند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of professional competence and scientific optimism in predicting academic productivity of faculty members

نویسندگان [English]

  • Lily Azadi Brace 1
  • Adel zahed 2
  • Mehdi moeinikia 2
  • ali khaleghkhah 3
1 Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University
2 Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 Associate Professor of Philosophy of Education, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of the role of professional competence and scientific optimism in predicting the educational productivity of academic staff members. The descriptive research method was correlation type. The statistical population of the research was made up of all academic staff members of Mohaghegh Ardabili University in 2016-2016, from which 126 people were selected by stratified sampling method, and questionnaires were made of researcher's professional competence, Hoy and Myskal's scientific optimism, and Abdullahi's educational productivity. And the merchants answered. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods (one-sample t test, Pearson correlation coefficient significance test, multivariate regression). The findings showed that there is a positive and significant relationship between professional competence and scientific optimism with educational productivity (P<0.01). Also, the results of the regression analysis revealed that approximately 35% of the variance of faculty members' educational productivity can be predicted based on professional competence and scientific optimism. Therefore, it can be concluded that professional competence and scientific optimism are important factors of educational productivity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional competence
  • scientific optimism
  • educational efficiency