معرفی و بومی‌سازی پرسشنامه شایستگی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

حاکمیت‌های معتبر و اثربخش دنیا، وام‌دار نظام‌های آموزشی باکیفیت خود هستند و سنجش کیفیت آموزش از طریق شاخص‌های فراوانی هم‌چون توانایی پژوهش مقدور است. به دلیل نیاز به وجود ابزاری جهت سنجش شایستگی‌های در جامعه پژوهشی ایران، از مقیاس شایستگی‌های پژوهشی سوانک و لامبی که اخیراً معرفی شده است استفاده گردید. پژوهش حاضر با هدف بومی‌سازی این ابزار سنجش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های علوم رفتاری و بررسی وضعیت شایستگی پژوهشی دانشجویان شهر تهران انجام شد. از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از جهت گردآوری داده‌ها، از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی است. پس از ترجمه متن اصلی پرسشنامه، به تناسب فرهنگ و شرایط پژوهشی دانشگاه‌های ایران، برخی تغییرات در پرسشنامه اعمال شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) رشته‌های علوم رفتاری دانشگاه‌های سراسری شهر تهران است که 346 نفر از دانشجویان از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. با توجه به این نکته که مدل اندازه‌گیری متناسب با سازه موردنظر از نوع تکوینی بود، از تحلیل مؤلفه‌های اصلی برای طبقه‌بندی گویه‌ها استفاده شد که نتیجه این تحلیل، حذف 5 گویه و تشکیل 8 مؤلفه: توانایی انجام پژوهش کیفی، توانایی انجام پژوهش کمی، کلیات/ ادبیات پژوهش، اخلاق پژوهشی، روش‌های نمونه‌گیری، توانایی نگارش، بحث و نتیجه‌گیری و تهیه ابزار کارآمد پژوهش بود. بررسی یافته‌های توصیفی نشان داد دانشجویان در مؤلفه اخلاق پژوهشی، بهترین وضعیت و در مؤلفه انجام فرآیند پژوهش کیفی، ضعیف‌ترین وضعیت را دارند و شایستگی پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری در تمامی مؤلفه‌ها از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction and cross-cultural adaptation of Research Competency Questionnaire in Graduate Students

نویسندگان [English]

  • Jalil Younesi
  • Zohre Sadat Alavi
  • Reyhane Rahimi
  • Zohre Sadat Nasiri
Assessment and Measurement Department, Faculty of psychology and educational sceinces, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Valid governments rely heavily on their high quality educational systems. As a result, they must prioritize quality of education assessment. In order to assess the quality of educational systems, several indicators such as researcher training and research competencies have been presented. Due to the lack of appropriate instrument about Research Competencies in Iran, we have decided to apply the Swank and Lambie Research Competencies Scale which was developed in 2016, as the main instrument in this study. The purpose of this research is normalizing aforementioned scale between graduate educators in behavioral science in Tehran. The sample size was estimated about 346 amongst graduate students studying in universities of Tehran. Research competency is a formative construct and in a formative measurement, it is better to use principal component analysis (PCA) instead of factor analysis (FA). The results led to five items elimination. Final components including qualitative research, quantitative research, research inquiry/literature review, research ethics, sampling methods, writing skill, discussion skills/publish articles and research tools. Descriptive outputs also showed that research ethics in graduate students is in its highest level, however, they showed poor performance in qualitative research. In addition, research competency is higher in PhD student in comparison with M.A students. The results can be beneficial in detecting student’s research needs. Moreover, it is recommended to conduct a qualitative research in order to identify the weaknesses and fundamental flaws of students in some areas of research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • research competency
  • principal component analysis
  • formative measurement