تحلیل همبستگی کانونی رابطه بین ابعاد ذهنیت فلسفی و سبک رهبری اقتضایی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد ذهنیت فلسفی و سبک رهبری اقتضایی مدیران انجام شد. جامعه آماری این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، کلیه مدیران مرد و زن شاغل در مدارس دولتی شهرستان بیله سوار مشتمل بر 100 نفر بودند که طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه آماری به تعداد 80 نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه سنجش ذهنیت فلسفی مدیران بر اساس مدل اسمیت با ضریب آلفای 74/0 و سنجش سبک رهبری اقتضایی هرسی و بلانچارد با ضریب آلفای 81/0 استفاده شد. داده‏‌های پژوهش با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که متغیر سبک تفویضی بیشترین تأثیر را در ایجاد ترکیب خطی متغیرهای وابسته دارد. متغیر تعمق واجد بیشترین وزن در تولید متغیر کانونی از ابعاد ذهنیت فلسفی است و متغیر انعطاف‌پذیری دارای بیشترین رابطه با متغیر ترکیبی حاصل از متغیرهای وابسته است. وزن واریانس مشترک (مجذور همبستگی کانونی) میان این دو دسته متغیر برابر با 42 درصد است که از لحاظ آماری معنادار می‌باشد. مطابق نتایج پژوهش، ذهنیت فلسفی مدیر عاملی تأثیرگذار در به کارگیری سبک رهبری اقتضایی مدیر می‌باشد. مدیران با ذهن انعطاف‌پذیر بالا، در رهبری کارکنان تمایل دارند از سبک مشارکتی بیشتر استفاده -کنند. به منظور افزایش سطح عملکرد مدیران باید به ذهنیت فلسفی آنان اهمیت داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cononical correlation analysis of the relationship between dimensions of philosophical mentality and contingency leadership style of managers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Behrangi 1
  • َAli Yousefi 2
1 Professor of Educational administrational, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between the dimensions of philosophical mentality and contingent leadership style of managers.The statistical population of this descriptive correlational study was all male and female principals working in public schools in Bilesavar city, which consisted of 100 Subjects. According to Krejcie and Morgan table, the sample size of 80 Subjects. was selected by simple random sampling.. To collect data, two questionnaires were used to measure the philosophical mentality of managers based on the Smith model with an alpha coefficient of 0.74 and the Hershey and Blanchard contingency leadership style assessment with an alpha coefficient of 0.81. The research data were analyzed using the cononical correlation analysis. The results of this study showed that the delegating style variable has the greatest effect on the linear composition of dependent variables. The variable of penetration has the highest weight in generating the cononical variable of the dimensions of philosophical subjectivity, and the flexibility variable has the highest relationship with the composite variable derived from dependent variables. The cononical correlation squared between these two variables is 42%, which is statistically significant. According to the research results, principals with high flexibility of mind tend to use more participatory style in employee leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • principals
  • philosophical mentality
  • contingency leadership style
  • cononical correlation analysis