شناسایی و تحلیل عوامل بازدارنده برنامه های ارتقای بالندگی حرفه ای مدیران ارشد صنعت ارتباطات همراه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیفات

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در عصر حاضر، تغییرات کسب وکارها به گونه‌ای پیش می‌رود که با بهترین سناریو‌ها نیز ممکن است سازمان-ها به چالش کشیده شوند. داشتن مدیران توانمند که سازمان را در کشاکش تحولات و رقابت‌های محیطی با موفقیت به سوی اهداف از پیش تعریف شده هدایت نمایند، یک مزیت رقابتی به شمار می‌رود؛ اما علیرغم این مسأله، استقبال مدیران از برنامه‌های توسعه حرفه‌ای در حدّ انتظار نبوده است و این موضوع نیازمند مطالعه و رسیدگی است.
پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات کاربردی است که ببا هدف ارتقای برنامه‌های بالندگی حرفه‌ای مدیران عالی صنعت ارتباطات همراه ایران، درصدد شناسایی موانع و نقاط ضعف آن از دیدگاه مدیران است. جامعه آماری پژوهش را 252 نفر از مدیران تشکیل می‌دهند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده که ضریب 82/. بیانگر انسجام سؤالات و عدم پراکندگی معنادار بین آنها است. روایی پرسشنامه نیز توسط خبرگان تأیید شده است.
برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPss24 و روش تحلیل عاملی اکتشافی به عنوان روش چند متغیره و هم وابسته استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای موجود در مؤلفه‌های هشت گانه شناسایی شده، حدود 79 درصد از تغییرات مربوط به موانع اثرگذار بر طراحی و اجرای برنامه‌های ارتقای بالندگی مدیران ارشد صنعت ارتباطات همراه را تشکیل می‌دهند که بیانگر تأثیرگذاری بالای ‌آنها بوده و می‌توان گفت برنامه‌های مذکور در هر هشت مؤلفه به یک بازنگری اساسی نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing the barriers to professional development programs for senior managers of Iran's mobile communications industry

نویسندگان [English]

  • Saeed Hadavand 1
  • Afsaneh Zamanimoghadam 2
  • Ali Taghipoorzahir 2
2 Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In the present age, business changes are taking place in such a way that even with the best scenarios, organizations may be challenged. Equipping with facilities, technologies, skills and capabilities in different dimensions and levels and with a strategic approach can enable organizations to take stronger steps than before. With this approach, having capable managers who successfully lead the organization to predetermined goals in the face of environmental developments and competition is a competitive advantage; Despite this, managers' acceptance of professional development programs has not been as expected, and this issue needs to be studied and addressed.The present study is an applied research that seeks to identify barriers and weaknesses from the perspective of managers in a qualitative manner with the aim of promoting the professional development programs of senior managers in Iran's mobile communications industry.. A researcher-made questionnaire was used to collect information. T. Indicates the coherence of the questions and the lack of significant dispersion between them. The validity of the questionnaire has also been confirmed by experts. For data analysis, SPss24 software and exploratory factor analysis were used as multivariate and interdependent methods. The results show that the variables in the identified eight components constitute about 79% of the changes related to barriers affecting the design and implementation of growth promotion programs for senior executives in the mobile communications industry, which indicates a high impact. They are and it can be said that the mentioned programs need a fundamental review in all eight components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Professional development
  • Development of senior managers
  • Mobile communications industry