سهم و نقش مولفه های رهبری اصیل درپیش بینی سلامت سازمانی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در نظام آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی-دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف، تحلیل نقش میانجی سرمایه روانشناختی در رابطه بین رهبری اصیل و سلامت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی تهران انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش نیز کلیه کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی تهران بود. نمونه آماری پژوهش بصورت نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران در سطح خطای 5/0 برابر با 186نفر است. برای جمع آوری داده ها نیز از سه نوع پرسش نامه، رهبری اصیل آلیو (2006)، سرمایه روانشناختی لوتانز، اولیو و یوسف(2007) و سلامت سازمانی هوی و فلدمن استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که رهبری اصیل به صورت مستقیم بر روی سلامت سازمانی کارکنان تاثیر داشته است. همچنین رهبری اصیل به صورت غیر مستقیم و از طریق سرمایه روانشناختی بر روی سلامت سازمانی کارکنان تاثیر داشته است، به این معنی که سرمایه روانشناختی به عنوان متغیر میانجی در ایجاد رابطه بین رهبری اصیل و سلامت سازمانی نقش ایفا کرده است. نتیجه گیری می شود که مدیران دانشگاه می توانند با استفاده از مولفه های سبک رهبری اصیل که منجر به افزایش سرمایه روانشناختی در کارکنان می شود، زمینه را برای ایجاد محیطی سالم و ایمن مهیا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role and role of genuine leadership components in predicting organizational health with the mediating role of psychological capital in the higher education system

نویسندگان [English]

  • tagi akbari 2
  • ali rashidi 3
2 Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 Department of Educational Management , Faculty Of Management and Accounting , Farabi Campus - University of Tehran ,Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to analyze the mediating role of psychological capital in the relationship between genuine leadership and organizational health among the staff of Allameh Tabatabai University in Tehran. The research method was descriptive-survey and the statistical population of the study was all the staff of Allameh Tabatabai University of Tehran. The statistical sample of the research is simple random sampling using Cochran's formula at an error level of 0.5 equal to 186 people. Three types of questionnaires were used to collect data: Alio (2006) Authentic Leadership, Lutans, Oliu and Yousef (2007) Psychological Capital, and Hui and Feldman Organizational Health. Path analysis was used to analyze the data. Findings showed that genuine leadership has a direct impact on organizational health of employees. Also, genuine leadership has indirectly and through psychological capital has affected the organizational health of employees, meaning that psychological capital as a mediating variable has played a role in creating the relationship between genuine leadership and organizational health. It is concluded that university administrators can provide the basis for creating a healthy and safe environment by using the components of genuine leadership style that lead to an increase in psychological capital in employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genuine leadership
  • organizational health
  • psychological capital