نقش میانجی فضیلت سازمانی در رابطه بین شفافیت نقش و رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

پژهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی فضیلت سازمانی در رابطه بین شفافیت نقش و رفتار شهروندی سازمانی انجام شد. روش تحقیق از حیث هدف توسعه‏ای-کاربردی و از حیث جمع آوری داده‏ها، توصیفی- همبستگی به روش معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان آموزش و پرورش باینگان در سال تحصیلی 98-1397 بود که با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان(2000)، شفافیت نقش سازمانی ساویر(1992) و فضیلت سازمانی کامرون و همکاران(2004) استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تایید دو نفر از اساتید علوم تربیتی قرار گرفته و پایایی آن‏ها با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0، 84/0 و 87/0 به دست آمد. برای تحلیل داده‏ها از نرم افزار spss و نرم افزار LISREL استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که شفافیت نقش سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با بتای (42/0=β) و بر فضیلت سازمانی با بتای(45/0=β) اثر مثبت و مستقیم دارد، همچنین اثر مثبت و مستقیم فضیلت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با بتای (42/0=β) معنی دار است، ضریب اثر غیرمستقیم شفافیت نقش سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی/ با بتای (18/0=β) است که نشان می‌دهد نقش واسطۀ‌ فضیلت سازمانی در رابطۀ بین شفافیت نقش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معنی‏دار است. بنابراین می توان گفت که شفافیت نقش و فضیلت سازمانی از متغیرهای مهم و مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی است و مدیران باید جهت ارتقای رفتار شهروندی سازمانی به این دو متغیر توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the mediator role of Organizational virtue in relationship between organizational role clarity and organizational citizenship behavior

نویسندگان [English]

  • Khaled Ghafouri 1
  • Reza Hoveida 2
  • ghaffar karimianpour 3
1 Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor of Educational Management, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Faculty of Education and Psychology, Mohaghegh Ardebily University, Ardebil, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the mediating role of organizational virtue in the relationship between organizational role clarity and organizational citizenship behavior. The research method was developmental-applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of structural equations in terms of data collection. The statistical population of the study included all teachers of education in Bayangan in the year 1397-98, using a simple random sampling method, 200 teachers were selected as a sample. Oregon Organizational Citizenship Behavior Questionnaire (2000), Sawyer organizational role clarity (1992) and Cameron et al. (2004) Organizational Virtue Questionnaire were used to collect data. The content validity of the questionnaires was confirmed and their reliability was 0.91, 0.84 and 0.87, respectively. SPSS software and LISREL software were used for data analysis. Findings showed that clarity of organizational role has a positive and direct effect on organizational citizenship behavior with beta (0.39) and on organizational virtue with beta (0.44). Also, the indirect effect of clarity of organizational role on organizational citizenship behavior is 23.2 0 shows that the mediating role of organizational virtue is significant in the relationship between organizational role transparency and organizational citizenship behavior. Therefore, it can be concluded that clarity of organizational role and virtue is one of the important variables related to organizational citizenship behavior, and And managers must pay attention to these two variables to promote organizational citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational role clarity
  • organizational citizenship behavior
  • Organizational virtue
  • teachers