بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه‌ی‌ رهبری زهرآگین (TLQ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی رهبری زهرآگین (TLQ) انجام شد. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی کارکنان ستادی دانشگاه‌های جامع وابسته به وزارت علوم در چهار سطح طراز عملکرد بین المللی، ملی، منطقه‌ای و محلی در سراسر کشور بود. داده‌های تحقیق از 430 کارمند ستادی که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند، با استفاده از پرسشنامه‌ی‌ رهبری زهرآگین جمع‌آوری گردید. نتایج حاصل از اعتبارسنجی به دو شیوه‌ی همسانی درونی و ثبات زمانی نشان داد که اعتبار پرسشنامه‌ی رهبری زهرآگین بر اساس آلفای کرونباخ 95/0 و با استفاده از روش بازآزمایی، 88/0 می‌باشد. بررسی‌های مربوط به روایی محتوا، تفکیکی و سازه‌ی پرسشنامه‌ی رهبری زهرآگین (TLQ) مؤید روایی پرسشنامه مذکور بود. همچنین یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از نرم افزارهای Spss.v.23 و Lisrel8.50 همانند فرم اصلی، پنج عامل همبسته ولی مجزای "ارتقاء شخصی"، "نظارت توهین آمیز"، "غیر قابل پیش بینی بودن"، "خودشیفتگی" و "رهبری مستبدانه" را آشکار ساخت. نتایج این مطالعه نشان داد که پرسشنامه‌ی رهبری زهرآگین (TLQ) ابزاری قابل اعتماد و روا برای سنجش و غربال‌گری میزان رهبری زهرآگین (TLQ) از نظر کارکنان ستادی دانشگاه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Toxic Leadership Questionnaire (TLQ)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Aryani ghizghapan 1
  • salim kazemi 2
2 Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The purpose of present study was investigates psychometric properties of the Toxic Leadership Questionnaire. The statistical population of this study included all staff of Universities affiliated with the Ministry of Science at four levels of international, national, regional and local levels of performance across the country. The research data were collected from 430 staff members who were selected by multi-stage cluster sampling method using Toxic Leadership Questionnaire. The results of the validation of the method showed that the internal consistency and stability reliability of the Toxic Leadership Questionnaire by using Cronbach's alpha was 0/95 and by test-retest method was 0/88. Evaluate the content validity, discriminant, and construct of Toxic Leadership Questionnaire confirms the validity of the questionnaire. Exploratory and confirmatory factor analyses as the main form revealed five correlated but separable dimensions that were "Self-Promotion","Abusive Supervision", "Unpredictability", "Narcissism" and "Authoritarian Leadership". The results of this study showed that the Toxic Leadership Questionnaire (TLQ) is a reliable and valid tool for measuring and screening the Toxic Leadership of academic staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric Properties
  • Toxic Leadership
  • Academic Staff
  • University