رابطه بین سبک های رهبری راهبران آموزشی و تربیتی با رضایت شغلی معلمان مدارس چندپایه دوره ابتدایی شهرستان تالش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطه بین سبک‌های رهبری راهبران آموزشی و تربیتی با رضایت شغلی معلمان مدارس چندپایه دوره ابتدایی شهرستان تالش انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان مدارس چندپایه دوره ابتدایی شهرستان تالش در سال تحصیلی 99- 1398 به تعداد 214 نفر (45 نفر زن و 169 نفر مرد) تشکیل می‌دهند. نمونه آماری براساس جدول مورگان به تعداد 134 نفر (28 نفر زن و 106 نفر مرد) به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه سبک رهبری باس و الیوا و رضایت شغلی مینه سوتا استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی هر دو پرسشنامه توسط خبرگان و کارشناسان و متخصصان تایید و پایایی آن‌ها به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0 و 87/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به وسیله نرم افزار SPSS انجام شد نتایج نشان داد: بین سبک رهبری خدمتگزاری (82= r، 05/0>sig ) سبک رهبری اقتضایی (79= r، 05/0> sig)، سبک رهبری تحول‌آفرین (83= r، 05/0> sig) و سبک رهبری کاریزماتیک (88= r، 05/0> sig) با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در ضمن سبک‌های‌ رهبری 84 درصد از رضایت شغلی را تبیین می کنند به طوری که سبک رهبری کاریزماتیک نسبت به سایر سبک ها، پیش‌بینی‌کننده بهتر رضایت شغلی می‌باشد. به راهبران آموزشی و تربیتی پیشنهاد می‌گردد که با بهره گیری از سبک‌های رهبری جدید موجبات رضایت شغلی معلمان مدارس چندپایه را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between leadership styles of educational and training leaders with job satisfaction of multigrade primary school teachers in Talesh city

نویسنده [English]

  • afshin abedinya
Master student of Educational Research, Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between leadership styles of educational leaders with job satisfaction of multigrade primary school teachers in Talesh city. The research method is descriptive correlation. The statistical population of the study consists of all teachers of multigrade primary schools in Talesh city in the academic year 1398-99 with 214 people (45 females and 169 males). Statistical sample based on Krejcie and Morgan table, 134 people (28 females and 106 males) were selected by simple random sampling. Two questionnaires of Bass and Oliva leadership style and Minnesota job satisfaction were used to collect information. The face and content validity of both questionnaires were confirmed by experts and their reliability was calculated by Cronbach's alpha method of 0.81 and 0.87, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation test and multiple regression using SPSS software. The results showedBetween service leadership style (r = 82, sig < 0.05) contingency leadership style (r = 79, sig < 0.05) transformational leadership style (r = 83, sig < 0.05) and charismatic leadership style (88 = r, sig < 0.05) There is a positive and significant relationship with job satisfaction In addition, leadership styles explain 84% of job satisfaction, so that charismatic leadership style is a better predictor of job satisfaction than other styles. Educational leaders are encouraged to move from traditional leadership styles to new leadership styles, providing job satisfaction and improving the performance of multigrade school teachers in today's changing and changing world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership styles
  • educational leaders
  • job satisfaction
  • multigrade teachers