نویسنده = ������������ ����������������
شناسایی چالش های فراروی جانشین پروری در آموزش و پرورش

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 29-44

سعید رجایی پور؛ خالد غفوری؛ محمدصادق کریمی