شناسایی چالش های فراروی جانشین پروری در آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

جانشین‌پروری می‌تواند ابزاری قدرتمند برای تقویت و بهسازی استعدادها، کارآمدی نیروها، پویایی و تغییر سازمان به مسیرهای مثبت باشد. تعداد کمی از سازمان‌ها قادرند از برنامه جانشین‌پروری بهره ببرند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌های جانشین‌پروری در آموزش و پرورش، به شیوه‌ کیفی و با استفاده از رویکرد اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معلمان آموزش و پرورش منطقه باینگان استان کرمانشاه در سال 1398 بود که با استفاده از رویکرد نمونه‌گیری هدفمند و معیار اشباع نظری در مجموع 23 تن به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. داده ها به شیوه مصاحبه نیمه ساختار یافته و بررسی عمیق پیشینه و مبانی نظری جمع آوری و به شیوه کدگذاری تجزیه و تحلیل شدند. راهبرد کثرت‌گرایی،کنترل از سوی اعضا، تماس طولانی با محیط و مرور صاحبنظران برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها مورد استفاده قرار‌‌‌‌ گرفت. همچنین پایایی بازآزمون برای مصاحبه ها 90/75 و پایایی بین دو کدگذار 64/71 به دست آمد. نتایج تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی حاکی از 16مقوله اصلی بود که در قالب مدل مفهومی شامل شرایط علی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامدها پدیده جانشین‏پروری را تبیین و روابط بین آنها را نمایان می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the challenges facing succession in education

نویسندگان [English]

  • Saied Rajaipour 1
  • Khaled Ghafouri 2
  • mohammadsadegh karimi 2
1 Associate Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan
2 Ph.D. Student in Educational Management, University of Isfahan
چکیده [English]

Succession can be a powerful tool to strengthen and improve talent management and leadership, efficiency of forces, dynamism and change of organization into positive paths. Few organizations are able to take advantage of the succession program. The present study aims to recognize the challenges of success in education in a qualitative and exploratory approach. The statistical population consisted of all education managers and teachers in the Bayangan area of Kermanshah in 1397, which were selected using a purposeful sampling approach and theoretical saturation criterion in a total of 23 participants.The data were collected in a semi-structured interview and a deep review of the background and theoretical foundations and analyzed in a coding technique. The pluralistic strategy, the control of the members, the long contact with the environment and the review of the experts were used to obtain the validity of the data. Also, the reliability of the retest for interviews was 75/90 and the reliability between the two encoders was 71/64. The results of data analysis in the three stages of open, axial, and selective coding showed 16 main categories that were conceptualized in the form of a conceptual model including causal conditions , the pivotal phenomenon, the underlying factors, intermediary factors and the consequences the phenomenon of succession Explains the relationships between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession
  • meritocracy
  • talent
  • Exploratory Approach