کلیدواژه‌ها = رویکرد دلفی فازی
شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای برنامه ریزی درسی مشارکتی در مدارس با رویکرد دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22098/ael.2023.12939.1280

حسین بقایی؛ سیما اکبری؛ نسرین هادیلو