واکاوی تجارب نومعلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان از پداگوژی دانش محتوا ( PCK ) در کلاس درس مدارس ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان اردبیل، اردبیل -ایران.

2 گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان اردبیل، اردبیل- ایران.

3 گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان اردبیل، اردبیل- ایران

چکیده

پداگوژی حوزه‌ی وسیعی در علوم تربیتی است که در فرایند یاددهی و یادگیری تأثیر بسزایی دارد. این حوزه‌ی مطالعاتی در نیمه‌ی دوم قرن بیستم بعد از تحولات زیادی که مدیریت آموزشی طی کرد، همراه با پیشرفت دانش و فناوری به رهبری آموزشی تبدیل شد. مقاله حاضر باهدف بررسی تجارب نومعلمان فارغ‌التحصیل دانشگاه فرهنگیان از پداگوژی دانش محتوا در کلاس درس مدارس ابتدایی انجام‌شده است. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مفهومی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل نومعلمان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان اردبیل که در سال‌های تحصیلی 1397-1395 فارغ‌التحصیل تحصیل شده بودند، هست. تعداد حجم نمونه 25 نفر از نومعلمان پسر و دختر که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده‌اند، بوده است. حد کفایت نمونه نیز اشباع نظری و اطلاعاتی بود. ابزار اندازه‌گیری پژوهش از نوع فن مصاحبه عمیق بود که نحوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بر مبنای کدگذاری عرفی بود. برای روایی و اعتبار پژوهش نیز ازنظر متخصصان و خود مصاحبه‌شوندگان کمک گرفته شد که نتایج مورد تائید آن‌ها بود. بر اساس یافته‌ها تدریس یک رویداد پداگوژیک تلقی می‌شود که پیشایندهای آن (تفکرات و ادراکات معلم)، چگونگی آموزش در قالب کنش‌ها و تعاملات انسانی در کلاس درس (نحوه عمل) و بروندادهای ناشی از آموزش (نتیجه تفکرات و عمل معلم) را دربرمی گیرد که بر اساس دیدگاه‌های فلسفی، روان‌شناختی و سواد چندگانه معنا پیدا می‌کند. درنتیجه، می‌توان گفت که پداگوژی دانش محتوا به‌عنوان تلفیق علم و هنر موردنیاز همه معلمان و مربیان تعلیم و تربیت در کشور محسوب می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the experiences of new teachers graduating from Farhangian University of Content Knowledge Pedagogy (PCK) in the primary school classroom

نویسندگان [English]

  • seyyedmohammad seyyedkalan 1
  • amin golshan 2
  • amirreza kuhi 3
1 Department of Primary Education, Ardabil Farhangian University, Ardabil-Iran.
2 Department of Primary Education, Ardabil Farhangian University, Ardabil-Iran.
3 Department of Primary Education, Ardabil Farhangian University, Ardabil-Iran.
چکیده [English]

Abstract: Pedagogy is a large field in educational sciences that has a great impact on the process of teaching and learning. Experiences of Farhangian University graduate teachers from content knowledge pedagogy in primary school classroom. Qualitative research method was conceptual analysis. Were, is. The sample size was 25 male and female new teachers who were selected by purposive sampling method. The sample size was also theoretical and informational saturation. The research measurement tool was a kind of in-depth interview technique, which analyzes the data on It was the basis of customary coding. For the validity and reliability of the research, help was obtained from experts and the interviewees themselves, whose results were approved. Based on the findings, teaching is considered a pedagogical event that considers the background (teacher thoughts and perceptions), how to teach in the form of human actions and interactions in the classroom (how to act) and learning outcomes (the result of teacher thoughts and actions) As a result, it can be said that pedagogy is the knowledge of content as a combination of science and art required by all teachers and educators in the country, which in order to achieve pedagogical goals, it is recommended that educators use pedagogy. Content knowledge to be successful in your classroom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedagogy
  • Content Knowledge Pedagogy
  • New Teacher
  • Primary Schools
  • Farhangian University