تحلیل ساختاری روابط رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی با نقش واسطه ای درگیری شغلی در نظام سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استادیار گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی با میانجی درگیری شغلی است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه کارکنان درمانی و ستادی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به تعداد 450 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری این پژوهش( 208 نفر) به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های رهبری تحول آفرین بس و آوولیو(1995)، چابکی سازمانی اسپایدزر(2007) و درگیری شغلی شافلی و همکاران(2002) است. روایی ابزار از نظر متخصصین و پایایی مطابق آلفای کرونباخ گزارش شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها مدل‌یابی معادلات ساختاری است. نتایج پژوهش نشان داد که اثر مستقیم رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی (42/0) مثبت و معنادار است. ؛ اثر مستقیم درگیری شغلی بر چابکی سازمانی (39/0) مثبت و معنادار است. همچنین اثر مستقیم رهبری تحول آفرین بر درگیری شغلی (87/0) مثبت و معنادار است. اثر غیر مستقیم رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی با میانجیگری درگیری شغلی(34/0) مثبت و معنادار است و اثر کل رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی نیز (76/0) مثبت و معنادار است. براساس نتایج این پژوهش مشخص گردید که رهبری تحول آفرین به طور مستقیم بر درگیری شغلی و به طور غیر مستقیم بر چابکی سازمانی تأثیر می گذارد. لذا بهره گیری از ویژگی های رهبری تحول آفرین و تقویت آنها توسط مدیران توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural analysis of transformational leadership relationships and organizational agility with the mediating role of job Involvement in the health system

نویسندگان [English]

  • zakarya ahmadyan 1
  • masoumeh azizi 2
1 PhD Student in Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Urmia, Urmia, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Information Science, Faculty of Literature, University of Zabol, Zabol, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is the evaluation Effect of Transformational Leadership on Organizational Agility with mediation Job Involvement.The method of this study is correlational descriptive. The statistical population of this study was composed of all of Health and Medical Staff of the University of Medical Sciences (N=450). Through Cochran formula, 208 samples were determined and were selected via random sampling method. Gathering tool is standardized questionnaire data Transformational Leadership (Bass & Avolio, 1995), Organizational Agility (Spitzer, 2007) and Job Involvement (Schaufeli & et al, 2002). Reliability of the scales was confirmed by Cronbach’s alfa and validity of the scales was confirmed by experts. For analyzing data, Structural Equation Modeling was employed. The results revealed that the Transformational Leadership has direct effect on Organizational Agility (0/42). The Organizational Trust have a direct effect on Organizational Agility (0/39) The direct effect of the Transformational Leadership on the Job Involvement (0/87) is also positive and significant. and the indirect effect Transformational Leadership on Organizational Agility (0/34) is positive and significant with mediation Job Involvement. Finally, the whole effect of the Transformational Leadership on the Organizational Agility (0/76) was also positive and significant. Based on the results of this study, it became clear that Transformational Leadership has direct effect on Job Involvement and indirect effect on Organizational Agility, Therefore, it is recommended to use the transformational leadership features and strengthen them by managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Job Involvement
  • Organizational Agility
  • health system