مدیریت استعداد: توسعه رهبران جدید در سازمان شناسایی و تحلیل عوامل موثر برآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش ابتدایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور‌، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه رهبران جدید در مدارس دوره متوسطه شهر اردبیل به روش پژوهش آمیخته بود. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و معلمان مدارس نمونه دوره متوسطه شهر اردبیل بود که در بخش کیفی و با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند تعداد 15 نفر تحت مصاحبه قرار گرفتند و در مرحله کمی از بین جامعه 2210 نفری تعداد 202 نفر به‌ صورت نمونه‌گیری چند مرحله‌ای و طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند‌. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل استقرایی استفاده شد و روایی یافته‌های پژوهش با استفاده از روش‌های بازبینی توسط اعضا، بررسی همکار، مشارکتی بودن پژوهش تضمین گردید. همچنین به‌ منظور سنجش پایایی کدگذاری‌های انجام‌شده، از روش‌های پایایی باز آزمون و توافق درون موضوعی استفاده شد. به ‌منظور تحلیل داده‌های کمّی از مدل معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر توسعه رهبران جدید در سازمان شامل عوامل سازمانی (‌فرهنگ سازمانی، رضایت از سرپرست، پویایی سازمان، شرایط محیط کاری، همکاران، وجهه و برند سازمان، فرصت رشد، بها دادن به استعدادها، تناسب شغل و شاغل) و عوامل شغلی موثر (شامل تناسب شغل و شاغل، چالشی‌بودن شغل، اهمیت شغلی، استرس شغلی) می‌باشد. همچنین یافته دیگر پژوهش نشان داد که همه عوامل به جزء عامل استرس شغلی، اهمیت شغلی و چالشی بودن شغل تاثیر معناداری بر توسعه رهبران جدید در سازمان داشته‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که برنامه‌ریزی برای استخدام‌، نگهداری و توسعه رهبران در مدارس ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Talent management: developing new leaders in organization Identify and analyze the factors affecting it

نویسندگان [English]

  • hasan ahmadi 1
  • naser bagheri moghaddam 2
1 Department of Primary Education, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Farhangian University, Iran
2 Assistant Professor, National Research for Science Policy (NRISP) Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and analyze the factors affecting the development of new leaders in high schools in Ardabil by mixed research method.The statistical population of the present study was the principals and teachers of secondary schools in Ardabil who were interviewed by 15 people in the qualitative section using purposive sampling. Were. Inductive analysis method was used to analyze the data and the validity of the research findings was ensured by the members' review methods, peer review, and research participation. Also, in order to measure the reliability of the codings performed, the methods of retest reliability and intra-subject agreement were used. In order to analyze the quantitative data, the structural equation model with PLS software was used. Findings showed that the factors affecting the development of new leaders in the organization include organizational factors (organizational culture, manager satisfaction, organizational dynamics, work environment conditions, colleagues, reputation and brand of the organization, growth opportunity, valuing talents, job and employee suitability ) And effective job factors (including job-employment appropriateness, job challenge, job importance, job stress). Also, another finding of the study showed that all factors except job stress, job importance and job challenge have had a significant impact on the development of new leaders in the organization. Therefore, it can be concluded that planning for the recruitment, retention and development of leaders in schools is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent Management
  • Leadership Development
  • Organization