آسیب شناسی اقتصاد رفتاری اولیای دانش آموزان مدارس ابتدایی هیأت امنایی ناحیه یک اردبیل با استفاده از نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل٬ کارشناس تکنولوژی و گروه های درسی ابتدایی

2 استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد واحد تنکابن

چکیده

این پژوهش با هدف تأثیر اقتصاد رفتاری اولیای دانش آموزانی که فرزندان خود را از مدارس عادی به مدارس ابتدایی هیأت امنایی انتقال داده اند انجام شده است. برای گرد آوری داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 15 نفر انتخاب و با این افراد مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. از اطلاعات گرد آوری شده در مصاحبه ها ، بر اساس فرآیند نظریه داده بنیاد ، طی مراحل سه گانه کدگذاری داده بنیاد (باز ، محوری و انتخابی) به ترتیب 101 کد باز ، 44 مفهوم و 23 مقوله مقوله استخراج گردید. در مرحله نهایی نیز مقولات در ذیل مؤلفه های اساسی نظریه داده بنیاد ( شرایط علی ، محوری ، مداخله ای ، راهبردی و پی آمدی ) قرار گرفتند و نهایتا مدل نهایی پژوهش شکل گرفت که نبود نیروی انسانی کافی و کمبود تجهیزات به عنوان مقوله های زمینه ای مشخص شدند و در پایان مشخص شد در صورت ایجاد شرایط و امکانات مناسب پیامدهایی مانند گسترش عدالت آموزشی ، مشارکت همه جانبه اولیا در مدارس ، افزایش کارایی مدارس ، جلوگیری از تراکم دانش آموزان در مدارس و بالابردن اعتماد اجتماعی به مدارس را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Behavioral Economics of Parents of Primary School Students of Ardabil District 1 Board of Trustees Using Data Theory Foundation Using data foundation theory

نویسندگان [English]

  • vahid amirilar 1
  • Javad Soleymanpoor 2
1 Educational technology
2 Assistant Professor of Curriculum Planning, Tonekabon Branch, Azad University
چکیده [English]

This study aims to investigate the behavioral economics of parents of students who have transferred their children from regular schools to board of trustees primary schools. To collect the required data, 15 people were selected using snowball sampling method and semi-structured interviews were conducted with these people. From the information collected in the interviews, based on the foundation data theory process, 101 open codes, 44 concepts and 23 categories were extracted during the three stages of foundation data coding (open, axial and selective), respectively. In the final stage, the categories were included under the basic components of the foundation data theory (causal, pivotal, interventional, strategic and consequential conditions) and finally the final research model was formed that lack of sufficient manpower and lack of equipment as underlying categories. In the end, it was determined that if the right conditions and facilities are created, it will have consequences such as expanding educational justice, full participation of parents in schools, increasing school efficiency, preventing student congestion in schools and increasing social trust in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral
  • Economics
  • Board of Trustees Schools