بررسی نقش واسطه ای اشتیاق کارآفرینانه در رابطه بین حمایت تحصیلی با کارآفرینی مجازی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منبع انسانی، دانشگاه پیام نور، شیراز، ایران

2 دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، شیراز، ایران

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، شیراز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش واسطه ای اشتیاق کارآفرینانه در رابطه بین حمایت تحصیلی با کارآفرینی مجازی دانشجویان علوم پزشکی شهر بوشهر انجام شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر بوشهر (2136) بود که در سال تحصیلی 1397- 1396 مشغول به تحصیل بودند. نمونه موردمطالعه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی و به‌اندازه 326 نفر از جامعه آماری دانشجویان، انتخاب شد. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت، تمایل به کارآفرینی مجازی لینان و چن و اشتیاق کارآفرینانه برانبک و همکاران استفاده‌شد. تحلیل داده‌های این پژوهش، با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر به‌وسیله نرم‌افزارهای SPSS و LISREL انجام‌شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که حمایت اساتید، خانواده و همسالان بر ابعاد اشتیاق کارآفرینانه (اشتیاق تأسیسی، ابداعی، توسعه‌ای) دارای اثر مستقیم و مثبت است. همچنین یافته‌ها نشان داد که بعد اشتیاق تأسیسی، ابداعی و توسعه‌ای بر تمایل به کارآفرینی مجازی دارای اثر مستقیم و مثبتی دارد. نتایج اثرهای غیرمستقیم متغیرها نیز نشان داد که ابعاد حمایت تحصیلی از طریق واسطه‌گری اشتیاق کارآفرینانه بر تمایل به کارآفرینی مجازی دارای اثر مثبت و معنی‌دار است؛ بنابراین به‌منظور ایجاد تمایل به کارآفرینی مجازی در دانشجویان پیشنهاد می‌شود که با حمایت تحصیلی از دانشجویان، اشتیاق کارآفرینانه را در آن‌ها تقویت کرد و به‌واسطه این اشتیاق کارآفرینانه گامی مثبت در جهت کارآفرینی مجازی آن‌ها برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Mediating Role of Entrepreneurial Enthusiasm in the Relationship Between Academic Support and Students' virtual Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Mashayekh 1
  • Sadegh Hamedinasab 2
  • Ahmad Rasrtegar 3
  • Saeed Talebi 4
1 Master of Education and Human Resource Improvement, Payame Noor University, Shiraz, Iran
2 PhD of Curriculum Planning, Birjand University, Birjand, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Shiraz, Iran
4 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediating role of entrepreneurial passion in the relationship between academic support and virtual entrepreneurship of medical students in Bushehr. The research method was descriptive and correlational. The statistical population included all students of the Bushehr University of Medical Sciences (2136) who was studying in the academic year 2017-2018. The study sample was selected by stratified random sampling method of 326 students. In this study, to collect data, Sands and Plankt academic support questionnaires, Linan and Chen's virtual entrepreneurship inclination and Branbeck et al 's entrepreneurial enthusiasm were used. Data analysis of this study was performed using the Pearson correlation method and path analysis by SPSS and LISREL software. Findings showed that the support of teachers, family and peers has a direct and positive effect on the dimensions of entrepreneurial enthusiasm (founding, innovative, developmental enthusiasm). The findings also showed that the dimension of founding, innovative and developmental enthusiasm has a direct and positive effect on the desire for virtual entrepreneurship. The results of indirect effects of variables also showed that the dimensions of academic support through the mediation of entrepreneurial passion have a positive and significant effect on the tendency to virtual entrepreneurship; Therefore, in order to create a desire for virtual entrepreneurship in students, it is suggested that with the academic support of students, the entrepreneurial passion was strengthened in them and through this entrepreneurial desire, a positive step was taken towards their virtual entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Support
  • Virtual Entrepreneurship Tendency
  • Entrepreneurial Enthusiasm