تجربه زیسته معلمان مدارس غیرانتفاعی شهر اصفهان از مشکلات دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در کلاس‌های بر خط در دوره شیوع ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران.

10.22098/ael.2021.1434

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل ادراک معلمان مدارس غیرانتفاعی شهر اصفهان از مشکلات دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در کلاس‌های بر خط در دوره شیوع ویروس کرونا بود. این مطالعه با استفاده از رویکرد کیفی و طرح نظریه مبنایی صورت گرفت. به منظور گردآوری داده‌ها از مصاحبه کیفی نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، پس از انجام 35 مصاحبه اشباع داده‌ها حاصل شد. تحلیل عمیق دیدگاه‌های معلمان، موجب شناسایی و دسته‌بندی 23 کد باز در قالب 4 مشکل آموزشی (3 کد باز)، اقتصادی (2 کد باز)، فیزیولوژیکی (2 کد باز)، روانشناختی و رفتاری (16 کد باز) گردید. از بین کدهای شناسایی شده عدم ارتباط چهره به چهره با معلم و خستگی ذهنی دانش‌آموز در مشکلات روانشناختی و رفتاری، افت شدید یادگیری دانش‌آموزان فعال در مشکلات آموزشی، نداشتن اینترنت و بسته در مشکلات اقتصادی و آسیب‌های ناشی از اتصال زیاد به اینترنت از دیدگاه معلمان جدی‌ترین مشکلات دانش‌آموزان در طول آموزش بر خط بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lived experience of non-profit school teachers in Isfahan from the problems of elementary school students in online classes during the outbreak of coronavirus

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Yekta 1
  • Sedigheh Heydari 2
1 Master Student of Family Counseling, Department of Counseling, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Phd Student in Assessment and measurement, Department of psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the perception of non-profit school teachers in Isfahan about the problems of elementary school students in online classes during the outbreak of coronavirus. This study was conducted using a qualitative approach and basic theory design. Semi-structured qualitative interviews were used to collect data. Using purposive sampling, data saturation was obtained after 35 interviews. In-depth analysis of teachers' perspectives led to the identification and classification of 23 open codes in the form of 4 problems: educational (3 open codes), economic (2 open codes), physiological (2 open codes), psychological and behavioral (16 open codes). Among the identified codes, the lack of face-to-face communication with the teacher and the student's mental fatigue in psychological and behavioral problems, severe decline in learning of active students in educational problems, lack of internet and closed in economic problems and harms caused by high internet connection from teachers' point of view are the most serious. Students' problems have been online during the training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student Problems
  • Elementary
  • Online Classroom
  • Qualitative Analysis
  • Corona